INFORMACJA
o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w
Sokółce

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 z późn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Rejonowy w Sokółce informuje, iż posiada zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, darowizny – szczegółowy wykaz zawierają załączniki  1a, 1b, 1c.

 

Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w działania podejmowane w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, które w roku 2023 będą się odbywały w dniach 20 lutego – 26 lutego, zorganizował punkt informacyjny, w którym osoby pokrzywdzone na skutek przestępstw, zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych, będą przyjmowane:

-  22 i 23 lutego 2023 roku w godz. od 10:00 do 12:00 – informacji będzie udzielał kurator specjalista;

- 24 lutego 2023 roku  w godz. 8:00 do 12:00 – informacji będzie udzielał asystent sędziego

w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, pokój nr 9 na parterze.

Zachęcamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możliwości uzyskania fachowej porady prawnej.

Dodatkowo informujemy, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dalsze wsparcie, w ramach ogólnopolskiej Sieci Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W całej Polsce działa 305 miejsc świadczenia pomocy, zapewniając bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną, a w razie potrzeby również materialną. Wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy oraz na stronie internetowej Sądu www.sokolka.sr.gov.pl – strona główna – zakładka „Pomoc prawna”.

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 1.09.2022r. uprzejmie informujemy, że w uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Cyberbezpieczeństwa nr BC-1.2410.1.2021 (Ident. 2522785) z dnia 12 października 2021 r., w Sądzie Rejonowym w Sokółce  z dniem 1 października 2022 roku zostaną wycofane z użytku służbowego wszystkie urządzenia typu faks. 

Jednocześnie informujemy, że pozostałe sposoby komunikacji nie ulegają zmianie.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  A.012.2.2023

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce

z dnia 24 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

 w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

 

Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1510 zez zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 573)

 

zarządza  się, co następuje:

§ 1

 

  1. Ustala się dni wolne od pracy w Sadzie Rejonowym w Sokółce:
  • 2 maja 2023 roku (wtorek) – za odpracowaniem w sobotę 13 maja 2023 roku
  • 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) – za odpracowaniem w sobotę 26 sierpnia 2023 roku
  • 10 listopada 2023 roku (piątek) – za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku

§ 2

Ustala się czas urzędowania Sądu Rejonowego w Sokółce w dniach 13 maja i 26 sierpnia 2023 roku (soboty) w godzinach od 7:30 do 15:30, przy czym czas przyjęć interesantów od godziny 8:00 do godziny 15:00.

§ 3

Pracownicy posiadający status osoby niepełnosprawnej są zwolnieniu z obowiązku odpracowania dni wolnych ustalonych w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozpowszechnieniu poprzez zamieszczenie w folderze WSPÓLNY_3 w „aktach prawa wewnętrznego” oraz na stronie BIP.

 

                      Dyrektor                                                                                 Prezes

     Sądu Rejonowego w Sokółce                                           Sądu Rejonowego w Sokółce

             Iwona Gudalewska                                                                Sławomir Kuczyński

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  A.021.2.2022
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 30 marca 2022 roku


w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznegoNa podstawie  art. 22 § 1 pkt 1, 1b, art. 31a  § 1 pkt 2 i 5, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, § 30 ust. 1 i 2,  § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, § 7  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  – mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i interesantów Sądu

zarządza  się, co następuje :

§ 1
Obsługa interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Biurze Podawczym, Czytelni Akt, Biurze Podawczym i Punkcie Informacyjnym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych odbywa się
z zaleceniem stosowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w postaci:
- dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym – po wejściu do budynku sądu lub przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń (BOI, sekretariat IV Wydziału Ksiąg Wieczystych);
- zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, w szczególności wystąpienia podwyższonego ryzyka (np. zgromadzenia większej ilości osób;
- zachowania bezpiecznej odległości – 2 m.
§ 2
1.    W Biurze Obsługi Interesanta i Czytelni Akt mogą znajdować się wyłącznie nie więcej niż dwie osoby – jedna przy stanowisku obsługi interesanta i jedna przy stanowisku czytania akt. W Biurze Podawczym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych może znajdować się jednorazowo jedna osoba.
2.    Akta w Czytelni Akt będą udostępniane w dniu i o godzinie wskazanej przez pracownika Biura Obsługi Interesanta – po dokonaniu telefonicznej bądź elektronicznej ich rezerwacji.
§ 3
Wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne odbywają się z zaleceniem dezynfekcji rąk przed wejściem na salę rozpraw. Dodatkowo – w przypadku podwyższonego ryzyka w postaci zgromadzenia większej ilości osób – zalecenie zachowania dystansu społecznego  i stosowania maseczek zakrywających usta i nos.
§ 4
Zalecane jest częste wietrzenie pomieszczeń biurowych oraz sal rozpraw w przerwach między rozpoznawanymi sprawami.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6
Traci moc Zarządzenie Prezes i Dyrektora Sądu nr A.021.13.2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ustalenia organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Dyrektor Sądu Rejonowego                       Prezes Sądu Rejonowego
    Iwona Gudalewska                                    Sławomir Kuczyński