INFORMACJA
dotycząca trybu przyjmowania skarg i wniosków
dotyczących działalności sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce, w oparciu o przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych [Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.] oraz § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych [Dz. U. z 15.05.2012 r. poz. 524]
informuje, iż:
1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce.
2. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce jest Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku – ul. M. Skłodowskiej Curie 1, 15 – 950 Białystok.
3. Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Sokółce przyjmują pracownicy biura podawczego – w siedzibie Sądu przy ul. Piłsudskiego 7, pokój nr 1 – parter lub Kierownik Oddziału Administracyjnego – pokój nr 110 – I piętro.
4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adresy poczty e-mailowej:

Sekretariat
Biuro Obsługi Interesanta

a także w formie ustnej do protokołu.
5. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
6. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
7. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Prezes Sądu w takim przypadku zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi.
8. W przypadku, gdy skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, skargę niezwłocznie przekazuje się do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
9. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w punkcie 6, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
10. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 10 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski