Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Sokółce

Sąd Rejonowy w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Sokółce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • formie załączników, pochodzą m.in. od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany)
 • cześć plików publikowanych w ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na to, że jest to dokumentacja projektowa, wytworzona w dedykowanym oprogramowaniu
 • cześć plików publikowanych w archiwalnych ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo
 • interaktywna mapa dojazdu do sądu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Pani Katarzyna Kieżel wyznaczona na wspólnego Koordynatora do spraw dostępności w sądach apelacji białostockiej:
 • E-mail: dostepnosc@bialystok.sa.gov.pl
 • Telefon: 85 7430 315

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce
 • Adres: Sąd Rejonowy w Sokółce
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
  16-100 Sokółka
 • E-mail: sekretaria@sokolka.sr.gov.pl
 • Telefon: 85 81 12 306

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Sądu Rejonowego jest usytuowany w centrum miasta przy ul. Piłsudskiego 7, w kwartale pomiędzy ulicami Wróblewskiego, Piłsudskiego i Sikorskiego. Miejsca postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczone są m.in.
bezpośrednio w  pobliżu wejścia głównego do budynku Sądu oraz na parkingu sądowym (interesantów) z wjazdem od strony ul. Piłsudskiego.
Pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami dostosowano wejście boczne  zlokalizowane po prawej stronie w stosunku od wejścia głównego. Dostosowane wejście znajduje się przy parkingu sądowym interesantów z wjazdem od strony ul. Piłsudskiego, gdzie można skorzystać, zamiast ze schodów, z podnośnika dla osób z poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób starszych lub opiekunów dzieci z wózkami. Urządzenie do transportu ma udźwig 340kg.

Budynek w części parterowej pozbawiony jest barier architektonicznych utrudniających swobodne poruszanie się osób z dysfunkcją ruchu.
Na parterze budynku  znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zakup planu tyflograficznego z PMMA ok A1, z poddrukiem i oznaczeniami brajlowskimi, kulkami osadzonymi w otworach wykonanych metodą frezowania.

Istnieje możliwość skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna oraz interkom wspomagający obsługę osób niedosłyszących w informacji w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
W budynku nie ma zamontowanej windy umożliwiającej dostanie się na wyższe kondygnacje.

Osoby z psem asystującym i psem przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów.

Wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Inne informacje i oświadczenia

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z dnia 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 10 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 10 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 16 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 16 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 21 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 02 luty 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 21 czerwiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 21 czerwiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 25 lipiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 31 sierpień 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 31 sierpień 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 16 listopad 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 31 marzec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 27 marzec 2024 Mirosław Kałuski Porównanie