Status prawny – Skarb Państwa – jednostka budżetowa: Sąd Rejonowy w Sokółce

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

Sąd Rejonowy w Sokółce organizacyjnie działa w oparciu o:
– ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późń. zm.),

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 roku w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 02, Nr 180, poz. 1508),

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015, poz. 2316).

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Sokółce obejmuje:
miasto i gminę Sokółka, miasto i gminę Dąbrowa Białostocka, miasto i gminę Suchowola oraz gminy: Janów, Korycin, Krynki, Kuźnicę, Nowy Dwór, Sidrę i Szudziałowo.

Sąd Rejonowy w Sokółce dysponuje:
1. nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa przekazaną w trwały zarząd oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 788 o powierzchni 4 551m 2 położona w Sokółce przy ul. Marszałka Piłsudskiego 7 , zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr BI1S/00027551/6 przez Sąd Rejonowy w Sokółce ,
2. majątkiem ruchomym niezbędnym do prowadzenia podstawowej działalności.


Sąd Rejonowy Sokółce informuje, że stosuje następujące środki celem poprawy efektywności energetycznej :

- sukcesywna wymiana oświetlenia na energooszczędne rozwiązania LED;

- wymiana wyeksploatowanych urządzeń na „nowe”  o wyższej klasie energetycznej;

- nabywa urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku stanowiących własność Sądu Rejonowego w Sokółce:

 

Zgodnie z § 11.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.) zamieszczamy sprawozdania statystyczne dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Sokółce sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.


 2023 rok

I półrocze 2023 roku


 2022 rok

 I półrocze 2022 roku


 2021 rok

I półrocze 2021 roku


2020 rok

I półrocze 2020 roku


2019 rok

I półrocze 2019 roku


2018 rok

I półrocze 2018 roku

 

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) Sąd Rejonowy w Sokółce publikuje sprawozdania finansowe.

 

Sprawozdania finansowe za 2023 rok: 

Sprawozdania finansowe za 2022 rok: 

Sprawozdania finansowe za 2021 rok: 

 Sprawozdania finansowe za 2020 rok: 

Sprawozdania finansowe za 2019 rok:

Kontrolę zarządczą wprowadziła ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.