Przewodniczący  Wydziału
Marta Orzechowska  – pokój 15, (85) 81 12 340, (85) 711 41 29 w.340
przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 12.00-13.00

Kierownik Sekretariatu – Małgorzata Głódź – pokój 13
(85) 81 12 340
(85) 711 41 29 w. 340
ksiegi@sokolka.sr.gov.pl

Obsługa interesanta:
poniedziałek w godzinach 8.00-17.30 z przerwą 12.00-12.15
wtorek-piątek w godzinach 8.00-15.00 z przerwą 12.00-12.15

Godziny przyjęć wniosków wieczystoksięgowych:
codziennie w godzinach 8.00-13.30

Właściwość miejscowa:
miasto i gmina Sokółka, miasto i gmina Dąbrowa Białostocka, miasto i gmina Suchowola oraz gminy: Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Szudziałowo

Właściwość rzeczowa:
sprawy wieczystoksięgowe

Opłaty sądowe:
Opłaty sądowe od wniosków wieczystoksięgowych oraz opłaty za wnioski o odpis lub wyciąg księgi wieczystej można uiszczać
– w kasie Sądu Rejonowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 7
– lub na konto dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Sokółce

Rachunek opłat sądowych
NBP O/O w Białymstoku
35 1010 1049 0004 1722 3100 0000

OPŁATY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2019.785 t.j.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716)

Opłacie podlegają:
• Wniosek o założenie księgi wieczystej
• wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej
• apelacja
• zażalenie
• skarga na orzeczenie referendarza
Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu w/w pisma podlegającego opłacie.
Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.
Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.
W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, zostaje zwrócony bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 złotych, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę,
2. wniosek o wpis udziału we własności, udziału w użytkowaniu wieczystym, udziału w ograniczonym prawie rzeczowym – część opłaty w wysokości 200 złotych proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,
3. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności – 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
4. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150 złotych,
5. wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 złotych,
6. wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń – 150 złotych,
7. wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych – 150 złotych,
8. wniosek o założenie księgi wieczystej – 100 złotych,
9. wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości- 100 złotych,
10. wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części – 100 złotych,
11. wniosek o sprostowanie działu I- O – 100 złotych,
12. wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – 100 złotych,
13. wnioski o dokonanie innych wpisów niż wymienione w punktach 1-12 – 100 złotych,
Opłatę stałą w wysokości 100 złotych wymienioną wyżej w punktach 8, 9, 10 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Opłatę stałą wymienioną w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę , choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedna księgę wieczystą.
Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.
Od apelacji pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wpis lub wykreślenie.
Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę.
Od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

OPŁATA ZA WYKREŚLENIE ROSZCZENIA O OPŁATĘ Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW:

– 250,00,- zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,

– 75,00,- zł w pozostałych przypadkach.

ODPISY I WYCIĄGI Z KSIĄG WIECZYSTYCH
Od dnia 1.07.2014 r. istnieje możliwość uzyskania odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/

W celu uzyskania odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej w Ekspozyturze Centralnej Informacji należy wypełnić wniosek – formularz KW-ODPIS i dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty.

UWAGA!!!
• Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić numer i treść księgi wieczystej, ponieważ nie ma możliwości zwrócenia opłaty za zrealizowany wniosek:
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/

• Odpis księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym może uzyskać każdy, bez wykazywania interesu prawnego. W ekspozyturze Centralnej Informacji są wydawane również odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy. We wniosku należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą.
• Odpis do 100 stron zostanie wydany w dniu złożenia wniosku, a powyżej 100 stron w następnym dniu roboczym – po sprawdzeniu tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty od wniosków o wydanie:
– odpisu zwykłego z księgi wieczystej (zawierającego aktualne wpisy) – 30,- zł;
– odpisu zupełnego z księgi wieczystej (zawierającego aktualne i wykreślone wpisy od chwili wprowadzenia treści księgi wieczystej do systemu elektronicznego) – 60,- zł;
– zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 10,- zł;
-wyciągu z księgi wieczystej:
• z jednego działu – 15,- zł
• z dwóch działów – 20,- zł
• z trzech działów – 25,- zł
• z czterech działów – 30,- zł

OPŁATA ZA WYSZUKANIE NUMERU KSIĘGI WIECZYSTEJ

– 20,00,- zł

ZAŚWIADCZENIA ZE ZBIORÓW DOKUMENTÓW
W celu uzyskania zaświadczenia ze zbioru dokumentów należy złożyć wniosek – można wykorzystać formularz KW-ODPIS
Opłaty od wniosków o wydanie:
– zaświadczenia – 20,00- zł (za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu).

OPŁATY KANCELARYJNE: Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt: – poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, zaświadczenia, 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu:

20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

FORMULARZE WNIOSKÓW
Formularze wniosków stosowanych w Wydziale można uzyskać w pokoju nr 13 lub pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/

PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCH
Publiczny, bezpłatny, powszechny dostęp do przeglądania księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej http://ekw.ms.gov.pl

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 03 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 październik 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 16 listopad 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 luty 2024 Mirosław Kałuski Porównanie