Najem urządzenia płatniczego w  Sądzie Rejonowym w Sokółce  – A.26.18.2021
 
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/
 
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=19531963


Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.

Usługa ochrony obiektu Sądu Rejonowego w Sokółce  – A.26.1.2021
 
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/
 
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/module/postepowanie?postepowanie=14533560
 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2018 r. poz.1986 t.j. ze zm.)

Nr postępowania F 23-15/19

Przedmiot zamówienia: obsługa kasowa w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce

Termin składania ofert: 2019.07.26 godz. 15.00
Termin otwarcia ofert:  2019.07.26 godz. 15.15

Termin wykonania zamówienia: realizacja przez okres 12 miesięcy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.10.2019r.

 

Zamawiający Sąd Rejonowy w Sokółce zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 j.t.) na wykonanie zamówienia: Obsługa inżynieryjna Sądu Rejonowego w Sokółce,

Opis przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę inżynieryjną na rzecz Sądu Rejonowego w Sokółce

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr I do Zapytania ofertowego oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia do realizacji przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcy.
2.Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy realizować przez okres 12 miesięcy od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.