Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2018 r. poz.1986 t.j. ze zm.)

Nr postępowania F 23-15/19

Przedmiot zamówienia: obsługa kasowa w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce

Termin składania ofert: 2019.07.26 godz. 15.00
Termin otwarcia ofert:  2019.07.26 godz. 15.15

Termin wykonania zamówienia: realizacja przez okres 12 miesięcy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.10.2019r.

 

Zamawiający Sąd Rejonowy w Sokółce zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 j.t.) na wykonanie zamówienia: Obsługa inżynieryjna Sądu Rejonowego w Sokółce,

Opis przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca obsługę inżynieryjną na rzecz Sądu Rejonowego w Sokółce

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr I do Zapytania ofertowego oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia do realizacji przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcy.
2.Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy realizować przez okres 12 miesięcy od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

 

Zamawiający Sąd Rejonowy w Sokółce zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 j.t.) na wy konanie zamówienia: Obsługa prawna Sądu Rejonowego w Sokółce,

1. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca kompleksową obsługę prawną na rzecz Sądu Rejonowego w Sokółce
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia do realizacji przez Wykonawcę części lub całości zamówienia podwykonawcy.
3. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy realizować przez okres 12 miesięcy od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku

 

Ochrona obiektu Sądu Rejonowego w Sokółce
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi o wartości poniżej 750 000 Euro do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2018 r. poz.1986 t.j. ze zm.)

Nr postępowania F 28-1/19 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Przedmiot zamówienia: Ochrona obiektu Sądu Rejonowego w Sokółce

Termin składania ofert: 2019-04-10  2019.04.11 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 2019-04-10  2019.04.11 godz. 10.15

Termin wykonania zamówienia: zamówienie należy realizować przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.05.2019r.