Sąd Rejonowy w Sokółce informuje, iż osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia,  w sytuacji otrzymania wezwania do Sądu na rozprawę, mogą przed wizytą
w Sądzie skontaktować się – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - z sekretariatem właściwego Wydziału lub Biurem Obsługi Interesanta i przekazać informację o wezwaniu na rozprawę osoby niepełnosprawnej, co umożliwi przygotowanie odpowiednie sali rozpraw oraz zapewnienie, w przypadku istnienia takiej potrzeby, stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym
w Sokółce w następujący sposób:
1.    wysyłając pismo na adres: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. Piłsudskiego  7, 16-100 Sokółka
2.    wysyłając maila na adres: boi@sokolka.sr.gov.pl
3.    wysyłając fax na numer (85) 711 20 22
4.    osobiście w siedzibie sądu w godzinach urzędowania

W  oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j.) w kontakcie z sądem osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z :
•    pomocy pracownika BOI Sądu Rejonowego w Sokółce,
•    pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą, której zadaniem będzie pomoc w załatwieniu spraw w sądzie.
Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje, które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.
Jednocześnie informujemy, iż sądy, nie są organami administracji publicznej,
w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.), w związku z czym nie mają obowiązku zapewniania świadczenia usług tłumacza języka migowego, o którym mowa z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 t.j.)

Na parkingu Sądu Rejonowego w Sokółce, przeznaczonym dla interesantów (wjazd od ulicy Piłsudskiego 7) znajduje się oznakowane miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Wejście do Sądu Rejonowego w Sokółce od strony parkingu dla interesantów – wjazd od ulicy Piłsudskiego 7, zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie przy schodach urządzenia do pionowego transportu osób z dysfunkcją narządu ruchu (poruszających się na wózkach inwalidzkich) o udźwigu do 340 kg. W celu skorzystania z podnośnika należy przycisnąć „przycisk przywołujący dzwonek” i wówczas pracownicy ochrony budynku obsłużą urządzenie.

 

Ponadto informujemy, iż: Sale rozpraw, Pokój Wysłuchań, Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze, Kasa Sądu, sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych (wraz z punktem informacyjnym), Biuro Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej znajdują się na parterze budynku. Również na parterze budynku dostępna jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informujemy, iż w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku czytelni akt dostępne jest oprogramowanie NVDA (tzw. czytnik ekranowy ułatwiający zapoznanie się z treścią orzeczeń sądowych osobom niewidzącym lub słabo widzącym).

Jednocześnie informujemy, że wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 01 październik 2020 Mirosław Kałuski Porównanie