KLAUZULA INFORMACYJNA (OGÓLNA)

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, kod pocztowy 16 – 100, tel. 85 711 41 29, reprezentowany przez Prezesa i/lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce, w zakresie realizowanych zadań według regulacji zawartych w ustawie 27 lipca 2001 r. prawo ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U 2019 r. poz. 52 ze zm. )

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa oraz w oparciu o art. 6, 9, 10 RODO, w poniżej wymienionych celach:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
 • wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej przewidzianej dla sądów powszechnych,
 • zatrudniania w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczące osób uczących się,
 • wystawiania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • rozpoznawania skarg i wniosków,
 • dotyczących osób pobawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa,
 • prowadzenia archiwizacji dokumentów.
 • ochrony mienia Sądu Rejonowego w Sokółce (budynek sądu oraz jego otoczenie) – monitoring wizyjny.


W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jak również przysługujących Pani/Panu praw związanych z ochroną danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Urszulą Moniuszko, adres do korespondencji: Sąd Rejonowy w Sokółce id. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka lub e-mail: iod@sokolka.sr.gov.pl

W przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania’ danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

INFORMACJA O MONITOROWANIU BUDYNKU
SĄDU REJONOWEGO W SOKÓŁCE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego są odpowiednio: Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7,16-100 Sokółka, w zakresie realizowanych zadań.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Sokółce możliwy jest pod adresem: Sąd Rejonowy w Sokółce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka lub e-mail: iod@sokolka.sr.gov.pl
 3. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych, a także na terenie wokół nieruchomości i obiektów.
 4. Monitoringiem objęte są: najbliższe otoczenie budynku (chodniki, parkingi), wejścia/wyjścia do budynku i korytarze (klatki schodowe), Czytelnia Akt w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 w Sokółce.
 5. Podstawą przetwarzania jest art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.), art. 222 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( tj. Dz. U. z 2018 r„ poz. 1182 ze zm.).
 6. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów obwiązującego prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt.4 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych, zabezpieczony jest w sposób uniemożliwiający utratę lub bezprawne rozpowszechnianie danych osobowych, a także dostęp do danych osobom nieuprawnionym.
 9. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
 10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: uodo.gov.pl). jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 


Zasady współadministrowania

 

Zarządzenie Nr A.0140.13.2023
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie wdrożenia „Zasad współadministrowania w sądowych systemach teleinformatycznych„
w Sądzie Rejonowym w Sokółce


Na podstawie art. 22 S 1, art. 31a S 1, art. 31a S 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 217), S 30 ust. 1 pkt 10 i 15, S 31 ust. 2 pkt 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2514)

zarządza się co następuje:
§ 1
1. Wdraża się w Sądzie Rejonowym w Sokółce
a) ZASADY WSPÓŁADMINISTROWANIA W SĄDOWYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH
- stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Dokument opisany wyżej stanowi regulację szczególną do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Sądu Rejonowego w Sokółce wprowadzonej Zarządzeniem z dnia 1 października 2018  roku nr A-022-19/18 i zaktualizowaną Zarządzeniem z dnia 18 września 2023 roku nr A.0140.5.2023 i stanowi integralną część Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Sądu Rejonowego w Sokółce.

§ 2
Umieszczenie dokumentacji, o której mowa w S 1 w folderze WSPÓLNY_3 w zakładce „akty prawne wewnętrzne” oraz na stronie BIP Sądu Rejonowego w Sokółce.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

 


 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 27 październik 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 02 grudzień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
13 kwiecień 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
13 kwiecień 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
06 czerwiec 2023 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 styczeń 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 styczeń 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 styczeń 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 styczeń 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
04 styczeń 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
04 styczeń 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
04 styczeń 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
04 styczeń 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 styczeń 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 04 styczeń 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
16 kwiecień 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 maj 2024 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 maj 2024 Mirosław Kałuski Porównanie