Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest dostępnym publicznie środkiem komunikacji elektronicznej służącym do wnoszenia pism w formie elektronicznej do Sądu Rejonowego w Sokółce przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci Internet. Sąd Rejonowy w Sokółce udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP (srsokolka) - aby z niej skorzystać należy kliknąć w poniższy odnośnik:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Sokółce


I. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.06.227.1664) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Sokółce, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Sokółce:

dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz.U. 00.98.1071 z późn. zm.),
nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.
 
II. W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

III. W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Sokółce niezbędne jest:

- posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
- posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP,
- wypełnienie formularza udostępnionego w "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Sokółce" na platformie ePUAP.
 

IV. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Sokółce:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub aktualnym, ważnym profilem zaufanym.
Akceptowalne formaty załączników to:
◦DOC, RTF, TXT, ODT
◦XLS, ODS, CSV
◦GIF, TIF, BMP, JPG
◦PDF
Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.
Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

V. Zgodnie z art. 5.2 ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.01.130.1450 z późn. zm.): "dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej".

VI. Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Chcąc uzyskać profil zaufany na platformie ePUAP należy zalogować się na swoje konto i wypełnić wniosek dostępny w zakładce "Profil Zaufany".

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 07 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 07 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 07 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 07 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 02 grudzień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 02 grudzień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 02 grudzień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie