UWAGA !!!
Kasa Sądu Rejonowego w Sokółce z dniem 1 października 2020 r. została zamknięta.Informujemy, że od 1 października 2020 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce został uruchomiony samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat  do transakcji bezgotówkowych realizowanych za przy użyciu kart płatniczych.
W samoobsługowym terminalu można uiszczać wpłaty bezgotówkowo na rachunki sądu tj.
- rachunek dochodów (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
- sum na zlecenie (zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów, na ogłoszenia w prasie, za wpis do rejestru spadkowego)
- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości (świadczenia )
Za pośrednictwem terminala można dokonać również zakupu e-znaków sądowych.

Informujemy, iż wpłaty gotówkowe na rachunki sądu można realizować we wszystkich placówkach pocztowych na terenie całego kraju w wariancie Standard. Interesanci nie ponoszą żadnych prowizji przy realizacji wpłat gotówkowych na rachunki sądu.

 

Opłaty Sądowe
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.
Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

Opłaty sądowe można wnosić:
- gotówką we wszystkich placówkach Poczty Polskiej w wariancie Standard bez ponoszenia dodatkowych prowizji przez interesanta;
- przelewem na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Sokółce
- w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE w formie bezgotówkowej  przy wykorzystaniu karty płatniczej;
- w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE w formie bezgotówkowej zakupując e-znaki opłaty sądowej;
- korzystając z systemu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

System e-Płatności umożliwia nabycie znaków opłaty sądowej (e-znaków) oraz uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

            Dokonując opłaty na rachunek bankowy należy w tytule wpłaty wskazać, czego wpłata dotyczy oraz podać sygnaturę akt sprawy. W przypadku braku sygnatury akt należy określić nazwę wydziału (np. cywilny, karny, rodzinny, Księgi Wieczyste) do którego kierowana jest opłata.

            Wpłaty znakami opłaty sądowej  można uiszczać do kwoty 1 500 zł.
W przypadku dokonywania opłaty za pomocą znaków opłaty sądowej należy przykleić je na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu nie zawierającym tekstu. Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądowej są pracownicy Biura Podawczego oraz pracownicy wydziału.
            Wnosząc do sądu pismo wymagające dokonania opłaty należy pamiętać o dołączeniu do niego kopii dowodu wpłaty. W treści składanego pisma dokument ten należy wymienić jako załącznik do pisma.
 
Podstawą określania kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2020r., poz. 755 ze zmianami.
Ustawa powyższa reguluje m.in. wysokość:
- opłat wspólnych we wszystkich rodzajach spraw,
- opłat ponoszonych w procesie,
- opłat ponoszonych w postępowaniu nieprocesowym,
- opłat w postępowaniu zabezpieczającym
- opłat w postępowaniu egzekucyjnym
- opłat kancelaryjnych ( np. za kserokopie, zaświadczenia, odpisy z akt sprawy)
a także określa zasady zwolnienia od kosztów sądowych
 
Opłaty w sprawach karnych reguluje Ustawa z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych – tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 1983r., Nr 49, poz. 223.
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 408 i 948, Dz. U. 2020r poz.1892).
 
Szczegółowych informacji o wysokości opłat ponoszonych w  sprawach udzielają poszczególne sekretariaty wydziałów oraz Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego  w Sokółce.

e-Znak opłaty sądowej ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków  oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.
 
Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 17 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 30 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 24 listopad 2020 Mirosław Kałuski Porównanie