Z A R Z Ą D Z E N I E  A.021.2.2022
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 30 marca 2022 roku


w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznegoNa podstawie  art. 22 § 1 pkt 1, 1b, art. 31a  § 1 pkt 2 i 5, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, § 30 ust. 1 i 2,  § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, § 7  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  – mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i interesantów Sądu

zarządza  się, co następuje :

§ 1
Obsługa interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Biurze Podawczym, Czytelni Akt, Biurze Podawczym i Punkcie Informacyjnym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych odbywa się
z zaleceniem stosowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w postaci:
- dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym – po wejściu do budynku sądu lub przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń (BOI, sekretariat IV Wydziału Ksiąg Wieczystych);
- zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, w szczególności wystąpienia podwyższonego ryzyka (np. zgromadzenia większej ilości osób;
- zachowania bezpiecznej odległości – 2 m.
§ 2
1.    W Biurze Obsługi Interesanta i Czytelni Akt mogą znajdować się wyłącznie nie więcej niż dwie osoby – jedna przy stanowisku obsługi interesanta i jedna przy stanowisku czytania akt. W Biurze Podawczym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych może znajdować się jednorazowo jedna osoba.
2.    Akta w Czytelni Akt będą udostępniane w dniu i o godzinie wskazanej przez pracownika Biura Obsługi Interesanta – po dokonaniu telefonicznej bądź elektronicznej ich rezerwacji.
§ 3
Wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne odbywają się z zaleceniem dezynfekcji rąk przed wejściem na salę rozpraw. Dodatkowo – w przypadku podwyższonego ryzyka w postaci zgromadzenia większej ilości osób – zalecenie zachowania dystansu społecznego  i stosowania maseczek zakrywających usta i nos.
§ 4
Zalecane jest częste wietrzenie pomieszczeń biurowych oraz sal rozpraw w przerwach między rozpoznawanymi sprawami.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6
Traci moc Zarządzenie Prezes i Dyrektora Sądu nr A.021.13.2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ustalenia organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Dyrektor Sądu Rejonowego                       Prezes Sądu Rejonowego
    Iwona Gudalewska                                    Sławomir Kuczyński

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 30 marzec 2022 Mirosław Kałuski