Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w działania podejmowane w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, które w roku 2023 będą się odbywały w dniach 20 lutego – 26 lutego, zorganizował punkt informacyjny, w którym osoby pokrzywdzone na skutek przestępstw, zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych, będą przyjmowane:

-  22 i 23 lutego 2023 roku w godz. od 10:00 do 12:00 – informacji będzie udzielał kurator specjalista;

- 24 lutego 2023 roku  w godz. 8:00 do 12:00 – informacji będzie udzielał asystent sędziego

w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, pokój nr 9 na parterze.

Zachęcamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możliwości uzyskania fachowej porady prawnej.

Dodatkowo informujemy, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dalsze wsparcie, w ramach ogólnopolskiej Sieci Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W całej Polsce działa 305 miejsc świadczenia pomocy, zapewniając bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną, a w razie potrzeby również materialną. Wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy oraz na stronie internetowej Sądu www.sokolka.sr.gov.pl – strona główna – zakładka „Pomoc prawna”.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  A.012.2.2023

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce

z dnia 24 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

 w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

 

Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1510 zez zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 573)

 

zarządza  się, co następuje:

§ 1

 

  1. Ustala się dni wolne od pracy w Sadzie Rejonowym w Sokółce:
  • 2 maja 2023 roku (wtorek) – za odpracowaniem w sobotę 13 maja 2023 roku
  • 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) – za odpracowaniem w sobotę 26 sierpnia 2023 roku
  • 10 listopada 2023 roku (piątek) – za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku

§ 2

Ustala się czas urzędowania Sądu Rejonowego w Sokółce w dniach 13 maja i 26 sierpnia 2023 roku (soboty) w godzinach od 7:30 do 15:30, przy czym czas przyjęć interesantów od godziny 8:00 do godziny 15:00.

§ 3

Pracownicy posiadający status osoby niepełnosprawnej są zwolnieniu z obowiązku odpracowania dni wolnych ustalonych w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozpowszechnieniu poprzez zamieszczenie w folderze WSPÓLNY_3 w „aktach prawa wewnętrznego” oraz na stronie BIP.

 

                      Dyrektor                                                                                 Prezes

     Sądu Rejonowego w Sokółce                                           Sądu Rejonowego w Sokółce

             Iwona Gudalewska                                                                Sławomir Kuczyński

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  A.021.2.2022
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 30 marca 2022 roku


w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznegoNa podstawie  art. 22 § 1 pkt 1, 1b, art. 31a  § 1 pkt 2 i 5, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, § 30 ust. 1 i 2,  § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, § 7  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  – mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i interesantów Sądu

zarządza  się, co następuje :

§ 1
Obsługa interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Biurze Podawczym, Czytelni Akt, Biurze Podawczym i Punkcie Informacyjnym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych odbywa się
z zaleceniem stosowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w postaci:
- dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym – po wejściu do budynku sądu lub przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń (BOI, sekretariat IV Wydziału Ksiąg Wieczystych);
- zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, w szczególności wystąpienia podwyższonego ryzyka (np. zgromadzenia większej ilości osób;
- zachowania bezpiecznej odległości – 2 m.
§ 2
1.    W Biurze Obsługi Interesanta i Czytelni Akt mogą znajdować się wyłącznie nie więcej niż dwie osoby – jedna przy stanowisku obsługi interesanta i jedna przy stanowisku czytania akt. W Biurze Podawczym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych może znajdować się jednorazowo jedna osoba.
2.    Akta w Czytelni Akt będą udostępniane w dniu i o godzinie wskazanej przez pracownika Biura Obsługi Interesanta – po dokonaniu telefonicznej bądź elektronicznej ich rezerwacji.
§ 3
Wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne odbywają się z zaleceniem dezynfekcji rąk przed wejściem na salę rozpraw. Dodatkowo – w przypadku podwyższonego ryzyka w postaci zgromadzenia większej ilości osób – zalecenie zachowania dystansu społecznego  i stosowania maseczek zakrywających usta i nos.
§ 4
Zalecane jest częste wietrzenie pomieszczeń biurowych oraz sal rozpraw w przerwach między rozpoznawanymi sprawami.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6
Traci moc Zarządzenie Prezes i Dyrektora Sądu nr A.021.13.2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ustalenia organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Dyrektor Sądu Rejonowego                       Prezes Sądu Rejonowego
    Iwona Gudalewska                                    Sławomir Kuczyński

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 1.09.2022r. uprzejmie informujemy, że w uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Cyberbezpieczeństwa nr BC-1.2410.1.2021 (Ident. 2522785) z dnia 12 października 2021 r., w Sądzie Rejonowym w Sokółce  z dniem 1 października 2022 roku zostaną wycofane z użytku służbowego wszystkie urządzenia typu faks. 

Jednocześnie informujemy, że pozostałe sposoby komunikacji nie ulegają zmianie.

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Z dniem 24.02.2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).
Ustawa określa zasady legalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli  do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium ich państwa.
Zabezpiecza m.in. interesy i dobro małoletnich dzieci – obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski bez opieki.
Art. 25 ww. ustawy przewiduje procedurę ustanawiania opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki.  Sąd opiekuńczy ustanawia opiekuna tymczasowego na wniosek osoby faktycznie sprawującej opiekę nad dzieckiem, jak również na wniosek  innych uprawnionych osób, podmiotów.
Na podstawie art. 27 ww. ustawy sąd opiekuńczy może powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka wobec małoletniego obywatela Ukrainy, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy.
Wnioski takie rozpoznawane są przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sokółce.
 
________________________________________
24 лютого 2022 року набув чинності Закон про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави від 12 березня 2022 року (Вісник законів від 2022 року, поз. 583).
Закон визначає правила легалізації перебування громадян України, які прибули до Польщі у зв'язку з військовими діями на території їх країни.
Забезпечує мін. інтереси та добробут неповнолітніх дітей - громадян України, які перебувають на території Польщі без опіки.
Стаття 25 вищезазначеного Закону передбачає порядок призначення тимчасового опікуна неповнолітньому громадянину України, який перебуває на території Республіки Польща без опіки.  Суд з питань опіки призначає тимчасового опікуна за клопотанням особи, яка фактично доглядає за дитиною, а також за клопотанням інших уповноважених осіб, суб’єктів.
На підставі ст. 27 вищезазначеного Закону, Суд з питань опіки може доручити виконання функції прийомної сім’ї чи ведення сімейного дитячого будинку для неповнолітнього громадянина України, громадянина України, який перебуває на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 ч. 1 вищезазначеного Закону.
Такі заяви розглядає 3-й Відділ у справах сім’ї та неповнолітніх Районного Суду м. Соколка (Sokółka).