Z A R Z Ą D Z E N I E  A.021.13.2021
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie ustalenia organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego,


Na podstawie  art. 22, art. 31a, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072), § 30 ust. 1, § 31 ust. 2 i § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141 ze zm.), art. 22 ust. 1, art. 46b  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1845 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374  ze zm.)

zarządza  się:

§ 1
1.    Ustalenie godzin urzędowania Sądu od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
2.    Ustalenie godzin obsługi interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów (w tym Czytelnię Akt), Biuro Podawcze / Informację w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych     w poniedziałki od 8:00 do 18:00, w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 15:00.

§ 2
1.    Bezpośrednia obsługa interesantów w Biurze Podawczym, Biurze Obsługi Interesantów, Czytelni Akt, Biurze Podawczym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej odbywa się z zachowaniem ścisłego rygoru sanitarnego przez pracowników sądu i interesantów, w szczególności dotykającego:
- pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku Sądu, osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała lub u których wynik pomiaru temperatury ciała daje odczyt 380C i powyżej, nie będą wpuszczane do budynku Sądu;
- obowiązku dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym;
- obowiązku zakrywania za pomocą maseczki nosa i ust;
- obowiązku zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m – 2 m;
- konieczności używania jednorazowych rękawiczek przy zapoznawaniu się z aktami w Biurze Obsługi Interesanta (Czytelni AKT);
2. Przy wpłatomacie (wpłaty bezgotówkowe – przy użyciu karty) w jednym czasie może znajdować się jedna osoba. Przypominamy, że wszelkich opłat sądowych można dokonywać na konta bankowe Sądu w placówkach pocztowych (bez ponoszenia dodatkowych prowizji), placówkach banków oraz za pomocą bankowości elektronicznej.
3. W Biurze Obsługi Interesanta (w tym i Czytelni Akt) mogą znajdować się wyłącznie nie więcej niż dwie osoby (jedna przy stanowisku Czytelni Akt i jedna przy stanowisku Biura Obsługi Interesanta); w Biurze Podawczym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz pomieszczeniach zajmowanych przez kuratorów zawodowych Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
4. W przypadku pojawienia się większej ilości interesantów niż wyżej określone, pozostali interesanci będą proszeni przez pracowników ochrony o opuszczenie budynku Sądu i oczekiwanie na obsługę w kolejce utworzonej przed budynkiem Sądu, z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m – 2 m.
5. Akta w Czytelni Akt, po dokonaniu telefonicznej bądź elektronicznej ich rezerwacji, będą udostępnianie w dniu i o godzinie wskazanej przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. Pracownik Biura Obsługi Interesanta jest zobowiązany do takiej organizacji pracy Czytelni Akt, aby akta były udostępniane wyłącznie na jednym stanowisku i rozłożone w czasie z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wywietrzenia i dezynfekcji pomieszczenia .
6. Interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie Sądu w celu udziału w rozprawie lub posiedzeniu wpuszczeni będą do budynku Sądu nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną stawiennictwa oznaczoną w wezwaniu lub zawiadomieniu. Interesant powinien opuścić budynek Sądu niezwłocznie po zakończeniu czynności procesowych z jego udziałem. Interesanci wchodząc do budynku obowiązani są do okazania pracownikowi ochrony wezwania lub zawiadomienia bądź wskazania innego celu wizyty w Sądzie.
7. W dalszym ciągu umożliwia się składanie wszelkich pism kierowanych do Sądu Rejonowego w Sokółce poprzez ich pozostawienie w „skrzynce podawczej” usytuowanej przy wejściu głównym do budynku Sądu – bez pokwitowania ich złożenia przez pracownika sądu. Pracownik Biura Obsługi Interesantów zobowiązany jest do opróżnienia skrzynki podawczej na koniec, każdego dnia roboczego.
8. Utrzymuje się obowiązek zamieszczania przez pracowników sekretariatów (w uzgodnieniu z przewodniczącymi wydziałów i kierownikami sekretariatów) pouczeń na wezwaniach i zawiadomieniach wysyłanych stronom o konieczności zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki w celu wejścia do budynku Sądu, stawiennictwie do Sądu nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem sprawy i opuszczeniu budynku bezpośrednio po przesłuchaniu przez Sąd.

§ 3
1. Wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne (z udziałem stron) w dalszym ciągu będą odbywały się przy zachowaniu reżimu sanitarno-epidemiologicznego, dotykającego w szczególności:
- obowiązku dezynfekcji rak przed wejściem na salę rozpraw i/lub korzystania z jednorazowych rękawiczek;
- przewidywany czas trwania rozpraw lub posiedzeń w poszczególnych sprawach powinien uwzględniać konieczność wykonania czynności odkażających oraz wietrzenie pomieszczeń przez co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem rozpoznania kolejnej sprawy;
- świadkowie powinni być wzywani na wyznaczone godziny - po jednej osobie, a w wyjątkowych przypadkach co najwyżej dwie osoby, a w razie konieczności przeprowadzenia konfrontacji większej ilości świadków, czynność ta winna być przeprowadzana z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego.
2. Uczestnicy postępowań sądowych zobowiązani są do wcześniejszego (czyli przed terminem rozprawy/posiedzenia) telefonicznego informowania Sądu o pozostawaniu w kwarantannie, izolacji albo o uzasadnionym podejrzeniu ich zakażenia lub o fakcie kontaktu z osobą chorą.
3. O ilości osób, które będą mogły przebywać na Sali rozpraw w charakterze publiczności bądź przedstawicieli mediów każdorazowo ma decydować przewodniczący składu orzekającego.
4. Skargi dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Sokółce przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, telefonicznej (do protokołu sporządzonego przez upoważnionego pracownika Sądu) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Przyjęcie skarżącego osobiście przez Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu  lub Przewodniczącego Wydziału, przy braku możliwości skorzystania ze wskazanych wyżej sposobów komunikacji, odbywa się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

§ 4
Traci moc Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce Nr A-022-17/20 z dnia 19 maja 2020 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wykonaniu przez przewodniczących wydziałów, sędziów, pracowników administracyjnych i obowiązuje do odwołania.

§ 6
Zarządzenie podlega rozpowszechnieniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu oraz przy wejściu głównym do budynku Sądu.


Dyrektor Sądu Rejonowego                                              Prezes Sądu Rejonowego                                                                                                  

       Iwona Gudalewska                                Sławomir Kuczyński                                                 Na oryginale właściwe podpisy                                                                    

Uprzejmie informujemy o wznowieniu bezpośredniej obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Sokółce.
Od dnia 19 maja 2020 r. otwarte dla interesantów będą: Biuro Obsługi Interesantów (w tym Czytelnia Akt), Biuro podawcze, Biuro Podawcze IV Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 19 maja 2020 r. W zarządzeniu określono także pozostałe zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego w Sokółce od dnia 19 maja 2020 r.,

WAŻNE:
Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające zakrytego nosa i ust,  zgodnie z obowiązującymi w kraju rygorami oraz osoby odmawiające poddania się pomiarowi temperatury ciała.

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło portal internetowy poświęcony wdrożonym w sądownictwie powszechnym Standardom Obsługi Interesantów.

Portal dostępny jest pod adresem: https://wsoi.ms.gov.pl
Poza informacjami dotyczącymi projektu Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym, portal umożliwia pobranie przez interesantów elektronicznej wersji katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami pism i formularzy, znajdującymi zastosowanie w odniesieniu do danej karty usługi. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na Portalu.

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w działania podejmowane w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, które w roku 2021 będą się odbywały w dniach 22 lutego – 28 lutego, zorganizował dyżury,  podczas których osoby pokrzywdzone na skutek przestępstw, zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych, będą przyjmowane:

w dniach: od 21 do 26 lutego 2021 roku w godzinach 10:00 do 13:00 – pokój Nr 14 – parter, w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 7

 - 22, 23, 25 i 26 lutego 2021 roku – dyżur pełnią asystenci sędziów;

- 24 lutego 2021 roku –dyżur  kuratora specjalisty

Zachęcamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możliwości uzyskania fachowej porady prawnej.

Jednocześnie, ze względu na zachowanie reżimów sanitarnych w związku z epidemią, przypominamy o: konieczności zakrycia ust i nosa w celu wejścia do budynku Sądu (maseczka, przyłbica), dokonaniu pomiaru temperatury (przy wejściu), obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku oraz obowiązku niezwłocznego opuszczenia siedziby sądu po ustaniu powodu przybycia.

Dodatkowo informujemy, że na terenie województwa podlaskiego funkcjonują organizacje, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy oraz na stronie internetowej Sądu  http://sokolka.sr.gov.pl/pomoc-prawna, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  A – 022 - 1 /21
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 8 lutego 2021 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
w Sądzie Rejonowym w Sokółce w roku 2021

 

Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.), § 30 ust. 1 pkt 15  i §  39 ust. 1 – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm.) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1320 z późn. zm..) oraz w zw. z § 2a ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej  Dz. U. z 2007 r., Nr 76, poz. 505 z późn. zm.)

 z a r z ą d z a  się

§ 1

  1. Wyznaczenie dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę:
  • 4 maja 2021 roku (wtorek) – za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 roku;
  • 24 grudnia 2021 roku (piątek) – za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku.

§ 2

  1. Wyznaczenie dni wolnych od pracy:
  • 4 czerwca 2021 roku (piątek) - za odpracowaniem 12 czerwca 2021roku (sobota);
  • 12 listopada 2021 roku (piątek) - za odpracowaniem 20 listopada 2021 roku (sobota).
  1. Ustalenie w dniach 12 czerwca 2021 roku i 20 listopada 2021 roku czasu urzędowania Sądu Rejonowego w Sokółce w godzinach 7:30 – 15:30 i godzin przyjmowania interesantów 8:00 – 15:00.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sokółce. 

Dyrektor Sądu Rejonowego                                                                        Prezes Sądu Rejonowego

        Iwona Gudalewska                                                                                Sławomir Kuczyński