OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w działania podejmowane w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, które w roku 2021 będą się odbywały w dniach 22 lutego – 28 lutego, zorganizował dyżury,  podczas których osoby pokrzywdzone na skutek przestępstw, zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych, będą przyjmowane:

w dniach: od 21 do 26 lutego 2021 roku w godzinach 10:00 do 13:00 – pokój Nr 14 – parter, w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 7

 - 22, 23, 25 i 26 lutego 2021 roku – dyżur pełnią asystenci sędziów;

- 24 lutego 2021 roku –dyżur  kuratora specjalisty

Zachęcamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możliwości uzyskania fachowej porady prawnej.

Jednocześnie, ze względu na zachowanie reżimów sanitarnych w związku z epidemią, przypominamy o: konieczności zakrycia ust i nosa w celu wejścia do budynku Sądu (maseczka, przyłbica), dokonaniu pomiaru temperatury (przy wejściu), obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku oraz obowiązku niezwłocznego opuszczenia siedziby sądu po ustaniu powodu przybycia.

Dodatkowo informujemy, że na terenie województwa podlaskiego funkcjonują organizacje, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy oraz na stronie internetowej Sądu  http://sokolka.sr.gov.pl/pomoc-prawna, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło portal internetowy poświęcony wdrożonym w sądownictwie powszechnym Standardom Obsługi Interesantów.

Portal dostępny jest pod adresem: https://wsoi.ms.gov.pl
Poza informacjami dotyczącymi projektu Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym, portal umożliwia pobranie przez interesantów elektronicznej wersji katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami pism i formularzy, znajdującymi zastosowanie w odniesieniu do danej karty usługi. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na Portalu.

 

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
SĄDU REJONOWEGO W SOKÓŁCE


Działając na podstawie § 36 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2019r poz. 2004), informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Sokółce znajdują się następujące składniki majątku zakwalifikowane do kategorii majątku zużytego lub zbędnego.
Wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego mogą zostać zagospodarowane zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa tj. mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania innej jednostce, sprzedaży, oddania w wynajem lub dzierżawę lub darowizny.
Zgodnie z § 7 ust. 2 w/w rozporządzenia przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku ruchomego w pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby innych jednostek.
Jednostki zainteresowane mogą składać wnioski w terminie do dnia 27.11.2020r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce,
- Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1) w godzinach 8.00 – 15.00 lub
- przesłać pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
lub
- przesyłając wniosek pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@sokolka.sr.gov.pl
Wszystkie wymienione składniki majątku można oglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce w terminie od dnia 19.11.2020 r. do 27.11.2020 r. po wcześniejszy uzgodnieniu telefonicznym.
Telefon kontaktowy
(085) 711-41-29 wew. 350 z Pani Agata Fidziukiewicz.
(085) 711-41-29 wew. 342 z Pani Anna Szymborewicz,

Z A R Z Ą D Z E N I E  A – 022 - 1 /21
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 8 lutego 2021 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
w Sądzie Rejonowym w Sokółce w roku 2021

 

Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.), § 30 ust. 1 pkt 15  i §  39 ust. 1 – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm.) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1320 z późn. zm..) oraz w zw. z § 2a ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej  Dz. U. z 2007 r., Nr 76, poz. 505 z późn. zm.)

 z a r z ą d z a  się

§ 1

  1. Wyznaczenie dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę:
  • 4 maja 2021 roku (wtorek) – za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 roku;
  • 24 grudnia 2021 roku (piątek) – za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku.

§ 2

  1. Wyznaczenie dni wolnych od pracy:
  • 4 czerwca 2021 roku (piątek) - za odpracowaniem 12 czerwca 2021roku (sobota);
  • 12 listopada 2021 roku (piątek) - za odpracowaniem 20 listopada 2021 roku (sobota).
  1. Ustalenie w dniach 12 czerwca 2021 roku i 20 listopada 2021 roku czasu urzędowania Sądu Rejonowego w Sokółce w godzinach 7:30 – 15:30 i godzin przyjmowania interesantów 8:00 – 15:00.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sokółce. 

Dyrektor Sądu Rejonowego                                                                        Prezes Sądu Rejonowego

        Iwona Gudalewska                                                                                Sławomir Kuczyński

 

 

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce Nr A-110-14/20
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce

Zgodnie z art. 3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r.,577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)  informuję o wyborze

Pani Joanny Sarosiek

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo), która w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymała 13,3 pkt oraz

Pani Gabrieli Czaplejewicz

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo), która w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymała 13,2 pkt.

Więcej informacji w załączniku.