OGŁOSZENIE
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce


W nawiązaniu do ogłoszenia nr A - 110 - 14/20 z dnia 06 października 2020 r. oraz po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności - Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:                   

 1. Jacek Kowalczuk –  9,8 pkt
 2. Joanna Sarosiek –  9,3 pkt
 3. Gabriela Czaplejewicz – 8,7 pkt
 4. Patrycja Biziuk – 8,6 pkt
 5. Hubert Hołubowicz –  7,9 pkt
 6. Kornelia Rutkowska – 7,8 pkt

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów odbędzie się w dniu 09 listopada 2020 roku, godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 7, sala nr V (parter).

Kandydaci zakwalifikowani do III etapu winni stawić się punktualnie w wyznaczonym czasie (z dowodem  osobistym). Spóźnienie lub absencja będą potraktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr A-022-17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych mających na celu organizację pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia informujemy o:

 • konieczności zakrycia ust i nosa w celu wejścia do budynku Sądu,
 • obowiązku stawiennictwa nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem III etapu konkursu,
 • obowiązku opuszczenia budynku bezpośrednio po ustaniu powodu przybycia do Sądu.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  A – 022 - 33/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 26 października 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-Co V-2,
Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 , w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374 i 567 ze zm.)

zarządza  się:

1 Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych mających się odbyć w dniach 27 października 2020 roku i 28 października 2020 roku w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.
2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
3 Niniejsze Zarządzenie podlega rozpowszechnieniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu oraz przy wejściu głównym do budynku Sądu.
                                                                                                        

Prezes Sądu Rejonowego

Sławomir Kuczyński

 

ZARZĄDZENIE Nr A-022- 32/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 20 października 2020 roku

Na podstawie:

 • 22 § 1 pkt 1, w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365), art. 22 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019 r. , poz. 1239 z późn. zm.),
 • 34 ust. 2, § 70 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r.f poz. 1141),
 • oraz w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 325)
 • oraz w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758)

a nadto oraz mając na względzie wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

zarządza się:

 • odwołanie wszystkich rozpraw, posiedzeń jawnych oraz posiedzeń niejawnych mających odbyć się w okresie od 20 października 2020 roku do 30 października 2020 roku w Wydziale I Cywilnym
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu www.sokolka.sr.gov.pl oraz przy wejściu głównym do budynku.

Prezes Sądu Rejonowego
 SSR Sławomir Kuczyński                                                                               

 

OGŁOSZENIE

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Sokółce.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr A - 110 - 14/20 z dnia 06 października 2020 r. oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce, Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Biziuk Patrycja
 2. Czaplejewicz Gabriela
 3. Hołubowicz Hubert
 4. Kowalczuk Jacek
 5. Rutkowska Kornelia
 6. Sarosiek Joanna
 7. Wejsznejder Karolina

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 7, sala rozpraw nr I (parter budynku).

Więcej informacji w załączniku.

 

ZARZĄDZENIE Nr A-022- 31/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 14 października 2020 roku

Na podstawie:

 • 22 § 1 pkt 1, w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365), art. 22 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019 r. , poz. 1239 z późn. zm.),
 • 34 ust. 2, § 70 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r.f poz. 1141),
 • oraz w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 325)
 • oraz w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758)

a nadto oraz mając na względzie wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

zarządza się:

 • odwołanie wszystkich rozpraw, posiedzeń jawnych oraz posiedzeń niejawnych mających odbyć się w okresie od 14 października 2020 roku do 19 października 2020 roku w Wydziale I Cywilnym
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu www.sokolka.sr.gov.pl oraz przy wejściu głównym do budynku.

Prezes Sądu Rejonowego
w zastępstwie
SSR Aneta Sidorowicz