Z A R Z Ą D Z E N I E  A.022.6.2021

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce

z 25 października 2021 roku

 
 

w sprawie ustalenia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) , § 34 ust. 1 pkt 16 – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.) oraz na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

 z a r z ą d z a  się

I

  1. ustalenie 7 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy, za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku

II

  1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sokółce oraz aktach prawa wewnętrznych w folderze „Wspólny”.

 

                      Dyrektor                                                                                 Prezes

     Sądu Rejonowego w Sokółce                                               Sądu Rejonowego w Sokółce

             Iwona Gudalewska                                                              Sławomir Kuczyński

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 18 listopad 2021 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 18 listopad 2021 Mirosław Kałuski Porównanie