Nr postepowania A.26.20.2022

„Usługa porządkowo-czystościowa w budynku i posesji Sądu Rejonowego w Sokółce”
 
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
 
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c0d9ba1-6531-11ed-abdb-a69c1593877c   
 

OGŁOSZENIE

z dnia 24 października 2022 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16 – 100 Sokółka

Sygnatura  konkursu: A.111.2.2022

liczba stanowisk:  1 etat (na zastępstwo)

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu – Konkurs rozpocznie się w dniu 29 listopada 2022 roku i będzie przeprowadzony w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce.

 Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2022r.

 

W załącznikach: lista kandydatów do III etapu konkursu A.111.2.2022

 

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 1.09.2022r. uprzejmie informujemy, że w uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Cyberbezpieczeństwa nr BC-1.2410.1.2021 (Ident. 2522785) z dnia 12 października 2021 r., w Sądzie Rejonowym w Sokółce  z dniem 1 października 2022 roku zostaną wycofane z użytku służbowego wszystkie urządzenia typu faks. 

Jednocześnie informujemy, że pozostałe sposoby komunikacji nie ulegają zmianie.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej


Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:
1.    dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
2.    wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo
3.     wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
4.    wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).


Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej


Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1.    dane kontaktowe wnioskodawcy
2.    wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
3.    wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
4.    wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:
•    drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka
•    drogą elektroniczną na adres e-mail: boi@sokolka.sr.gov.pl
•    osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania

Usługa ochrony obiektu Sądu Rejonowego w Sokółce


Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
 
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=27285919
 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  A.021.2.2022
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 30 marca 2022 roku


w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznegoNa podstawie  art. 22 § 1 pkt 1, 1b, art. 31a  § 1 pkt 2 i 5, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, § 30 ust. 1 i 2,  § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, § 7  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  – mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i interesantów Sądu

zarządza  się, co następuje :

§ 1
Obsługa interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Biurze Podawczym, Czytelni Akt, Biurze Podawczym i Punkcie Informacyjnym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych odbywa się
z zaleceniem stosowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w postaci:
- dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym – po wejściu do budynku sądu lub przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń (BOI, sekretariat IV Wydziału Ksiąg Wieczystych);
- zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, w szczególności wystąpienia podwyższonego ryzyka (np. zgromadzenia większej ilości osób;
- zachowania bezpiecznej odległości – 2 m.
§ 2
1.    W Biurze Obsługi Interesanta i Czytelni Akt mogą znajdować się wyłącznie nie więcej niż dwie osoby – jedna przy stanowisku obsługi interesanta i jedna przy stanowisku czytania akt. W Biurze Podawczym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych może znajdować się jednorazowo jedna osoba.
2.    Akta w Czytelni Akt będą udostępniane w dniu i o godzinie wskazanej przez pracownika Biura Obsługi Interesanta – po dokonaniu telefonicznej bądź elektronicznej ich rezerwacji.
§ 3
Wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne odbywają się z zaleceniem dezynfekcji rąk przed wejściem na salę rozpraw. Dodatkowo – w przypadku podwyższonego ryzyka w postaci zgromadzenia większej ilości osób – zalecenie zachowania dystansu społecznego  i stosowania maseczek zakrywających usta i nos.
§ 4
Zalecane jest częste wietrzenie pomieszczeń biurowych oraz sal rozpraw w przerwach między rozpoznawanymi sprawami.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6
Traci moc Zarządzenie Prezes i Dyrektora Sądu nr A.021.13.2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ustalenia organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Dyrektor Sądu Rejonowego                       Prezes Sądu Rejonowego
    Iwona Gudalewska                                    Sławomir Kuczyński

 

Podkategorie

Ostatnio dodane artykuły

COM_CONTENT_READ_MOREGłówna