Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie są jednostkami, których celem jest udzielanie stosownej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, w tym zapewnienia im bezpiecznego schronienia w ośrodku.

Na terenie województwa podlaskiego realizacją powyższych celów zajmują się następujące specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Włókiennicza, 15-464 Białystok
tel. 85 744 50 27, 85 744 50 28
fax 85 744 50 27
e-mail: oik@mopr.bialystok.pl
www.mopr.bialystok.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach
ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki
tel. 87 562 89 70
fax 87 562 89 71
e-mail: biuro@mops.suwalki.pl
www.mops.suwalki.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża
tel. 86 216 42 60
fax 86 216 58 51
e-mail: poczta@mopslomza.pl
www.mopslomza.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów
tel. 87 643 20 71
fax 87 643 20 71

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim
ul. 3-go Maja 17, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 833 26 76
fax 85 833 26 75
e-mail: centrum3maja@poczta.onet.pl
www.pcprbielskpodlaski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
tel. 86 278 13 34
fax 86 278 13 34
e-mail: pcprkolno@poczta.fm
www.pcprkolno.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
ul. Niepodległości 3, 19-100 Mońki
tel. 85 716 61 00
fax 85 716 61 00
e-mail: pcpr_monki@wp.pl
www.pcpr.monki.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. 87 565 92 82
fax 87 565 92 84
e-mail: interwencja@powiat.suwalski.pl
www.pcpr.suwalski.pl

Instytucje o zasięgu ogólnokrajowym:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa
tel. 22 551 77 00; 22 551 77 60; 22 551 78 11
fax 22 827 64 53
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
http://www.rpo.gov.pl
 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
tel. 22 583 66 00
fax 22 583 66 96
e-mail: rpd@brpd.gov.pl
http://www.brpd.gov.pl
Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

 

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" wydało bezpłatne broszury "Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze".

Broszury informacyjno-edukacyjne udostępniamy poniżej w Załącznikach do tego artykułu.

Te i inne broszury, a także wzory pism dotyczące tematyki opisanej w broszurach można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce broszury i publikacje.

 

Pomoc prawna z urzędu w sprawach cywilnych

Strona ma prawo zgłosić sądowi pisemnie lub ustnie do protokołu wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego - art. 117 ustawy z 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, ze zm.). Możliwość ta istnieje nie tylko w toku postępowania, ale także przed jego wszczęciem.

Wniosek taki może złożyć każda strona - zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy lub postanowienia sądu, nie ubiegająca się o takie zwolnienie a także strona, której odmówiono zwolnienia.

Osoba fizyczna, która nie była zwolniona od kosztów sądowych przez sąd może domagać się zwolnienia, jeżeli złoży oświadczenie, że nie jest w stanie bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Strona korzystająca z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych powinna dołączyć do wniosku oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Wzór oświadczenia określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 27, poz. 200) i jest on nieodpłatnie udostępniony w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Podkategorie