Pomoc prawna z urzędu w sprawach cywilnych

Strona ma prawo zgłosić sądowi pisemnie lub ustnie do protokołu wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego - art. 117 ustawy z 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, ze zm.). Możliwość ta istnieje nie tylko w toku postępowania, ale także przed jego wszczęciem.

Wniosek taki może złożyć każda strona - zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy lub postanowienia sądu, nie ubiegająca się o takie zwolnienie a także strona, której odmówiono zwolnienia.

Osoba fizyczna, która nie była zwolniona od kosztów sądowych przez sąd może domagać się zwolnienia, jeżeli złoży oświadczenie, że nie jest w stanie bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i rodziny ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Strona korzystająca z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych powinna dołączyć do wniosku oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Wzór oświadczenia określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 27, poz. 200) i jest on nieodpłatnie udostępniony w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Pomoc prawna w sprawach karnych

z wyboru

Oskarżony może ustanowić na każdym etapie postępowania karnego obrońcę (jeżeli oskarżony jest pozbawiony wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba) - art. 83 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz. U. nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
Oskarżony może mieć jednocześnie nie więcej niż trzech obrońców - art. 77 kpk.
Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury (adwokat) lub ustawy o radcach prawnych (radca prawny) - art. 82 kpk.
Strona inna niż oskarżony (pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny) może ustanowić pełnomocnika; pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny - art. 87 § 1 kpk, art. 88 kpk.

z urzędu

a) w postępowaniu karnym oskarżony musi mieć obrońcę (tzw. obrona obligatoryjna) jeżeli:

jest nieletni, głuchy, niemy, niewidomy lub zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności - art. 79 § 1 kp,
zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny - art. 79 § 1 kpk,
wtedy, gdy sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę - art. 79 § 2 kpk,
przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, jeżeli zarzucano mu zbrodnię - art. 80 § 1 kpk.
 
We wskazanych powyżej sytuacjach, jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, obrońcę z urzędu wyznacza mu prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy (upoważniony sędzia), działając z urzędu (nie jest konieczny wniosek oskarżonego). Na zarządzenie prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a na postanowienie sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy - zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu. Ponowny wniosek o wyznaczenie obrońcy, oparty na tych samych okolicznościach, pozostawia się bez rozpoznania - art. 81 § 1, 1a i 1b kpk.

Na uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego obrońcy prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy może wyznaczyć nowego obrońcę w miejsce dotychczasowego - art. 81 § 2 kpk.

b) oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może złożyć do sądu wniosek o ustanowienie mu obrońcy z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.  - art. 78 § 1 kpk.

Decyzję o ustanowieniu obrońcy z urzędu po rozpoznaniu złożonego wniosku, podejmuje prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy (upoważniony sędzia), sąd lub referendarz sądowy. Decyzja nie jest zaskarżalna. Na zarządzenie prezesa sądu o odmowie ponownego wyznaczenia obrońcy przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a na postanowienie sądu o odmowie ponownego wyznaczenia obrońcy - zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu.

c) strona postępowania karnego (inna niż oskarżony), która nie ma pełnomocnika z wyboru  może wnosić o ustanowienie pełnomocnika z urzędu - art. 87 kpk w zw. z art. 88 kpk

Decyzję o ustanowieniu pełnomocnika urzędu po rozpoznaniu złożonego wniosku, podejmuje prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy (upoważniony sędzia), sąd lub referendarz sądowy. Decyzja nie jest zaskarżalna.

Obrońca i pełnomocnik z urzędu wyznaczany jest z listy obrońców - art. 81a § 1 kpk.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 09 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 18 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie