Lista adwokatów deklarujących gotowość występowania z urzędu znajduje się w załączniku

Lista adwokatów deklarujących gotowość występowania z urzędu w sprawach nieletnich znajduje się w załączniku.

 

Formularz o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanie osobie stosującej przemoc domową zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, wydanie osobie stosującej przemoc domową zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, wydanie osobie stosującej przemoc domową zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, wydanie osobie stosującej przemoc domową zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie.

 

Nr postępowania A 26.15.2023

 

Przedmiot zamówienia: „Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki Sądu Rejonowego w Sokółce kartami płatniczymi i gotówką z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych oraz sprzedaż e-znaków opłaty sądowej w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości”

Termin składania ofert: 07.09.2023 r.  godz. 14.00
Termin otwarcia ofert:  07.09.2023 r.  godz. 14.15

Termin wykonania zamówienia: realizacja przez okres 12 miesięcy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.10.2023 r.

 W załącznikach: Informacja z otwarcia ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 10 sierpnia 2023 rokuNa podstawie art.  3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) oraz  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. 2014 r. poz. 400)
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce.

Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Sokółce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16–100 Sokółka.
I.    Oznaczenie konkursu: A.111.4.2023.
II.    Liczba wolnych stanowisk – 1 etat

 


OGŁOSZENIE
z dnia  4 września  2023 rokuw sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Sokółce.
W nawiązaniu do ogłoszenia nr A 111.4.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Sokółce, Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:
1.    Borowska Anna Maria
2.    Lewicka Justyna
3.    Matuk Kinga
4.    Rutkowska Kornelia
5.    Trzasko Maciej

Więcej informacji w załączniku: II etap 09.2023


Informacja
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 21 września 2023 roku
o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Sokółce
sygn. konkursu A 111.4.2023  
 


Stosownie do treści § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 400) informuję, że w wyniku konkursu na staż urzędniczy przeprowadzonego w terminie od 10 sierpnia  2023 r. do 20 września  2023 r. (sygnatura:  A 111.4.2023)
do zatrudnienia na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce została zakwalifikowana

Pani Kornelia Rutkowska, która uzyskała podczas konkursu –  18,5 pkt

Jednocześnie Komisja Konkursowa w oparciu o przepis art. 3b ust.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577)  w oparciu o wyniki konkursu, wyłoniła listę rezerwową na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z zatrudnionym kandydatem.
Na liście umieszczeni zostali kandydaci, którzy  w konkursie uzyskali kolejne lokaty

1.    Justyna Lewicka – 16,75 pkt
2.    Kinga Matuk  - 14,75 pkt
3.    Maciej Trzasko  - 14,25 pkt
4.    Anna Maria Borowska  - 13,75 pkt

Lista rezerwowa kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia konkursu.

 

 

 

Przyjazny pokój przesłuchań to miejsce, w którym dziecko występujące w roli świadka będzie czuło się komfortowo. Jest to miejsce przyjazne, nastawione na potrzeby dziecka, takie które zminimalizuje stres związany z rolą świadka bądź uczestnika rozprawy sądowej i ułatwi uzyskanie od dziecka wiarygodnego materiału dowodowego podczas przesłuchania.

Pomieszczenie  znajduje się w w budynku Komendy Powiatowej Policji w Sokółce ul. Białostocka 69B, 16-100 Sokółka.

Przyjazny pokój składa się z dwóch pomieszczeń:
- pokoju przesłuchań przeznaczonego dla osoby przesłuchiwanej, przesłuchującej oraz w razie potrzeby psychologa,
- pokoju technicznego przeznaczonego dla stron, pełnomocników oraz innych uprawnionych osób.

Pokój przesłuchań wyposażony jest w kamery, mikrofony oraz zestawy nauszne pozwalające na bezpośrednie porozumiewanie się między pokojem technicznym a osobą przesłuchującą. Pokój umeblowany został w sposób zapewniający komfortowe przebywanie w nim młodszym i starszym dzieciom, utrzymany jest w stonowanej kolorystyce. Wyposażony jest w materiały i sprzęt pomocny w uzyskiwaniu informacji od dziecka (kredki, papier) oraz zabawki dostępne dziecku.

Pokój techniczny wyposażony jest w sprzęt audio-wideo pozwalający rejestrować przesłuchanie oraz sporządzić zapis na płycie DVD.

 

 Przyjazny pokój przesłuchań    Przyjazny pokój przesłuchań     Przyjazny pokój przesłuchań

 

INFORMACJA
o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego
Sądu Rejonowego w
Sokółce

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004 z późn. zm.) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Sąd Rejonowy w Sokółce informuje, iż posiada zużyte i zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, darowizny – szczegółowy wykaz zawierają załączniki  1a, 1b, 1c.

 

Podkategorie

Ostatnio dodane artykuły

COM_CONTENT_READ_MOREGłówna