OGŁOSZENIE

z dnia 20 lutego 2023 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Sokółce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16 – 100 Sokółka

Sygnatura  konkursu: A.111.1.2023

liczba stanowisk:  1 etat (na zastępstwo)

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu – Konkurs rozpocznie się w dniu 21 marca 2023 roku i będzie przeprowadzony w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce.

 

Lista kandydatów

dopuszczonych do etapu drugiego konkursu
na stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Sokółce - Nr A-111-1.2023

 

Stosownie do § 7 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1228) Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce (ogłoszenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 24 października 2022 r.), po przeprowadzeniu etapu pierwszego konkursu (wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu), ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu w następującym składzie :

Ewelina Leśniewska

 

Więcej informacji w załączniku: lista kandydatów

 

 

Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w działania podejmowane w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, które w roku 2023 będą się odbywały w dniach 20 lutego – 26 lutego, zorganizował punkt informacyjny, w którym osoby pokrzywdzone na skutek przestępstw, zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych, będą przyjmowane:

-  22 i 23 lutego 2023 roku w godz. od 10:00 do 12:00 – informacji będzie udzielał kurator specjalista;

- 24 lutego 2023 roku  w godz. 8:00 do 12:00 – informacji będzie udzielał asystent sędziego

w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka, pokój nr 9 na parterze.

Zachęcamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możliwości uzyskania fachowej porady prawnej.

Dodatkowo informujemy, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dalsze wsparcie, w ramach ogólnopolskiej Sieci Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W całej Polsce działa 305 miejsc świadczenia pomocy, zapewniając bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną, a w razie potrzeby również materialną. Wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy oraz na stronie internetowej Sądu www.sokolka.sr.gov.pl – strona główna – zakładka „Pomoc prawna”.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  A.012.2.2023

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce

z dnia 24 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy

 w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

 

Na podstawie  art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1510 zez zm.) oraz art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 573)

 

zarządza  się, co następuje:

§ 1

 

  1. Ustala się dni wolne od pracy w Sadzie Rejonowym w Sokółce:
  • 2 maja 2023 roku (wtorek) – za odpracowaniem w sobotę 13 maja 2023 roku
  • 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) – za odpracowaniem w sobotę 26 sierpnia 2023 roku
  • 10 listopada 2023 roku (piątek) – za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2023 roku

§ 2

Ustala się czas urzędowania Sądu Rejonowego w Sokółce w dniach 13 maja i 26 sierpnia 2023 roku (soboty) w godzinach od 7:30 do 15:30, przy czym czas przyjęć interesantów od godziny 8:00 do godziny 15:00.

§ 3

Pracownicy posiadający status osoby niepełnosprawnej są zwolnieniu z obowiązku odpracowania dni wolnych ustalonych w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega rozpowszechnieniu poprzez zamieszczenie w folderze WSPÓLNY_3 w „aktach prawa wewnętrznego” oraz na stronie BIP.

 

                      Dyrektor                                                                                 Prezes

     Sądu Rejonowego w Sokółce                                           Sądu Rejonowego w Sokółce

             Iwona Gudalewska                                                                Sławomir Kuczyński

 

OGŁOSZENIE

z dnia 15 grudnia 2022 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

 

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Sokółce ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16 – 100 Sokółka

Sygnatura  konkursu: A.111.3.2022

liczba stanowisk:  1 etat (na zastępstwo)

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu – Konkurs rozpocznie się w dniu 10 stycznia 2023 roku i będzie przeprowadzony w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce.

 W załączniku: Informacja o wynikach konkursu

 

Nr postepowania A.26.20.2022

„Usługa porządkowo-czystościowa w budynku i posesji Sądu Rejonowego w Sokółce”
 
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
 
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c0d9ba1-6531-11ed-abdb-a69c1593877c   
 

OGŁOSZENIE

z dnia 24 października 2022 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Sokółce

Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16 – 100 Sokółka

Sygnatura  konkursu: A.111.2.2022

liczba stanowisk:  1 etat (na zastępstwo)

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu – Konkurs rozpocznie się w dniu 29 listopada 2022 roku i będzie przeprowadzony w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce.

 Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2022r.

 

W załącznikach: wyniki konkursu A.111.2.2022

 

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 1.09.2022r. uprzejmie informujemy, że w uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Cyberbezpieczeństwa nr BC-1.2410.1.2021 (Ident. 2522785) z dnia 12 października 2021 r., w Sądzie Rejonowym w Sokółce  z dniem 1 października 2022 roku zostaną wycofane z użytku służbowego wszystkie urządzenia typu faks. 

Jednocześnie informujemy, że pozostałe sposoby komunikacji nie ulegają zmianie.

 

Podkategorie

Ostatnio dodane artykuły

COM_CONTENT_READ_MOREGłówna