OGŁOSZENIE

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 1.09.2022r. uprzejmie informujemy, że w uwzględnieniu rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Cyberbezpieczeństwa nr BC-1.2410.1.2021 (Ident. 2522785) z dnia 12 października 2021 r., w Sądzie Rejonowym w Sokółce  z dniem 1 października 2022 roku zostaną wycofane z użytku służbowego wszystkie urządzenia typu faks. 

Jednocześnie informujemy, że pozostałe sposoby komunikacji nie ulegają zmianie.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej


Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:
1.    dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
2.    wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo
3.     wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
4.    wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).


Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej


Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1.    dane kontaktowe wnioskodawcy
2.    wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
3.    wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
4.    wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:
•    drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 16-100 Sokółka
•    drogą elektroniczną na adres e-mail: boi@sokolka.sr.gov.pl
•    osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania

Usługa ochrony obiektu Sądu Rejonowego w Sokółce


Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
 
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=27285919
 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu. Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  A.021.2.2022
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 30 marca 2022 roku


w sprawie ustalenia zasad organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznegoNa podstawie  art. 22 § 1 pkt 1, 1b, art. 31a  § 1 pkt 2 i 5, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, § 30 ust. 1 i 2,  § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, § 7  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  – mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i interesantów Sądu

zarządza  się, co następuje :

§ 1
Obsługa interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Biurze Podawczym, Czytelni Akt, Biurze Podawczym i Punkcie Informacyjnym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych odbywa się
z zaleceniem stosowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w postaci:
- dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym – po wejściu do budynku sądu lub przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń (BOI, sekretariat IV Wydziału Ksiąg Wieczystych);
- zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, w szczególności wystąpienia podwyższonego ryzyka (np. zgromadzenia większej ilości osób;
- zachowania bezpiecznej odległości – 2 m.
§ 2
1.    W Biurze Obsługi Interesanta i Czytelni Akt mogą znajdować się wyłącznie nie więcej niż dwie osoby – jedna przy stanowisku obsługi interesanta i jedna przy stanowisku czytania akt. W Biurze Podawczym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych może znajdować się jednorazowo jedna osoba.
2.    Akta w Czytelni Akt będą udostępniane w dniu i o godzinie wskazanej przez pracownika Biura Obsługi Interesanta – po dokonaniu telefonicznej bądź elektronicznej ich rezerwacji.
§ 3
Wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne odbywają się z zaleceniem dezynfekcji rąk przed wejściem na salę rozpraw. Dodatkowo – w przypadku podwyższonego ryzyka w postaci zgromadzenia większej ilości osób – zalecenie zachowania dystansu społecznego  i stosowania maseczek zakrywających usta i nos.
§ 4
Zalecane jest częste wietrzenie pomieszczeń biurowych oraz sal rozpraw w przerwach między rozpoznawanymi sprawami.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6
Traci moc Zarządzenie Prezes i Dyrektora Sądu nr A.021.13.2021 z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie ustalenia organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Dyrektor Sądu Rejonowego                       Prezes Sądu Rejonowego
    Iwona Gudalewska                                    Sławomir Kuczyński

 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Z dniem 24.02.2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12.03.2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).
Ustawa określa zasady legalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli  do Polski w związku z działaniami wojennymi na terytorium ich państwa.
Zabezpiecza m.in. interesy i dobro małoletnich dzieci – obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Polski bez opieki.
Art. 25 ww. ustawy przewiduje procedurę ustanawiania opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki.  Sąd opiekuńczy ustanawia opiekuna tymczasowego na wniosek osoby faktycznie sprawującej opiekę nad dzieckiem, jak również na wniosek  innych uprawnionych osób, podmiotów.
Na podstawie art. 27 ww. ustawy sąd opiekuńczy może powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka wobec małoletniego obywatela Ukrainy, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy.
Wnioski takie rozpoznawane są przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sokółce.
 
________________________________________
24 лютого 2022 року набув чинності Закон про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави від 12 березня 2022 року (Вісник законів від 2022 року, поз. 583).
Закон визначає правила легалізації перебування громадян України, які прибули до Польщі у зв'язку з військовими діями на території їх країни.
Забезпечує мін. інтереси та добробут неповнолітніх дітей - громадян України, які перебувають на території Польщі без опіки.
Стаття 25 вищезазначеного Закону передбачає порядок призначення тимчасового опікуна неповнолітньому громадянину України, який перебуває на території Республіки Польща без опіки.  Суд з питань опіки призначає тимчасового опікуна за клопотанням особи, яка фактично доглядає за дитиною, а також за клопотанням інших уповноважених осіб, суб’єктів.
На підставі ст. 27 вищезазначеного Закону, Суд з питань опіки може доручити виконання функції прийомної сім’ї чи ведення сімейного дитячого будинку для неповнолітнього громадянина України, громадянина України, який перебуває на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 ч. 1 вищезазначеного Закону.
Такі заяви розглядає 3-й Відділ у справах сім’ї та неповнолітніх Районного Суду м. Соколка (Sokółka).

 

W preambule do ustawy z dnia 12 lutego 2002 roku o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą mogą być bezpłatne porady prawne udzielane w trakcie „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w całej Polsce, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w obchody  „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” przypadające w roku 2022 w okresie od 21 do 27 lutego organizuje dyżury, podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

w dniach: od 21 do 25  lutego 2022 roku w godzinach 10:00 do 14:00

w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 – pokój Nr 9 – parter.

Dyżury pełnione będą przez asystentów sędziów i kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną, osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnej pomocy, zobowiązane są do przestrzegania wymogów sanitarnych, tj.: poddaniu się pomiarowi temperatury ciała, dezynfekcji rąk, zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki oraz zachowania dystansu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy wsparcia proszone są, po wejściu do siedziby Sądu, o wskazanie celu wizyty pracownikom ochrony.

Dodatkowo informujemy, że osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać z bezpłatnej pomocy udzielanej w ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym a finansowanej ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Na stronie Funduszu Sprawiedliwości znajdują się informacje o miejscach. w których udzielana jest pomoc: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/.

 

Podkategorie

Ostatnio dodane artykuły

COM_CONTENT_READ_MOREGłówna