Z A R Z Ą D Z E N I E  A.022.6.2021

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce

z 25 października 2021 roku

 
 

w sprawie ustalenia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) , § 34 ust. 1 pkt 16 – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.) oraz na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

 z a r z ą d z a  się

I

  1. ustalenie 7 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy, za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku

II

  1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sokółce oraz aktach prawa wewnętrznych w folderze „Wspólny”.

 

                      Dyrektor                                                                                 Prezes

     Sądu Rejonowego w Sokółce                                               Sądu Rejonowego w Sokółce

             Iwona Gudalewska                                                              Sławomir Kuczyński

Inspektor Ochrony Danych: Ewa Czarnecka,

adres e-mail: iod@sokolka.srg.gov.pl

 

Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym w obiekcie Sądu Rejonowego w Sokółce’’– A.26.19.2021
 
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/
 
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=21360783  
 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.

 

Lista wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku pod adresem https://bialystok.so.gov.pl/aktualnosci/1248-lista-wydarzen-zwiazanych-z-obchodami-miedzynarodowego-dnia-mediacji-i-tygodnia-mediacji-w-okregu-sadu-okregowego-w-bialymstoku.html

 

Najem urządzenia płatniczego w  Sądzie Rejonowym w Sokółce  – A.26.18.2021
 
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/
 
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=19531963


Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.

 Informacja dla uczestnika postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Sokółce istnieje możliwość przeprowadzania rozpraw - w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.
Rozprawy zdalne przeprowadzane są przy użyciu platform wideokonferencyjnych: SCOPIA i JITSI. Do wideokonferencji niezbędne jest posiadanie komputera z kamerą, mikrofonem, głośnikami/słuchawkami lub urządzenia mobilnego (laptop, tablet, smartfon).
Instrukcje korzystania dostępne są w załączeniu.


 Informacja dla sądów

Sąd Rejonowy w Sokółce dysponuje zestawem do przeprowadzania wideokonferencji gwarantującym łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającym m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1a k.p.k.

W celu sprawdzenia czy środki techniczne umożliwiają połączenie wideokonferencyjne należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Informatykiem Sądu Rejonowego w Sokółce
e-mail: informatyk@sokolka.sr.gov.pl
tel. 85 81 12 303.
W przypadku gdy połączenie może zostać zrealizowane wówczas należy skontaktować się z odpowiednim Wydziałem Sądu Rejonowego w Sokółce w celu zarezerwowania terminu i ustalenia szczegółów.

Następnie po ustaleniu terminu i warunków technicznych należy wystąpić z pismem o udostępnienie Sali do Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce,
e-mail: sekretariat@sokolka.sr.gov.pl
Pismo należy przesłać w terminie 7 dni po dokonaniu telefonicznej rezerwacji. Jeżeli w zakreślonym terminie pismo z instytucji nie wpłynie rezerwacja zostaje anulowana.
Nadto we wniosku kierowanym do Prezesa Sądu należy wskazać numer telefonu i adres e-mail do kontaktu oraz numer telefonu i adres e-mail do kontaktu w sprawach technicznych.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  A.021.13.2021
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 5 maja 2021 roku

w sprawie ustalenia organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego,


Na podstawie  art. 22, art. 31a, art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072), § 30 ust. 1, § 31 ust. 2 i § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141 ze zm.), art. 22 ust. 1, art. 46b  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1845 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374  ze zm.)

zarządza  się:

§ 1
1.    Ustalenie godzin urzędowania Sądu od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
2.    Ustalenie godzin obsługi interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów (w tym Czytelnię Akt), Biuro Podawcze / Informację w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych     w poniedziałki od 8:00 do 18:00, w pozostałe dni tygodnia od 8:00 do 15:00.

§ 2
1.    Bezpośrednia obsługa interesantów w Biurze Podawczym, Biurze Obsługi Interesantów, Czytelni Akt, Biurze Podawczym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej odbywa się z zachowaniem ścisłego rygoru sanitarnego przez pracowników sądu i interesantów, w szczególności dotykającego:
- pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku Sądu, osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała lub u których wynik pomiaru temperatury ciała daje odczyt 380C i powyżej, nie będą wpuszczane do budynku Sądu;
- obowiązku dezynfekcji rąk środkiem dezynfekcyjnym;
- obowiązku zakrywania za pomocą maseczki nosa i ust;
- obowiązku zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m – 2 m;
- konieczności używania jednorazowych rękawiczek przy zapoznawaniu się z aktami w Biurze Obsługi Interesanta (Czytelni AKT);
2. Przy wpłatomacie (wpłaty bezgotówkowe – przy użyciu karty) w jednym czasie może znajdować się jedna osoba. Przypominamy, że wszelkich opłat sądowych można dokonywać na konta bankowe Sądu w placówkach pocztowych (bez ponoszenia dodatkowych prowizji), placówkach banków oraz za pomocą bankowości elektronicznej.
3. W Biurze Obsługi Interesanta (w tym i Czytelni Akt) mogą znajdować się wyłącznie nie więcej niż dwie osoby (jedna przy stanowisku Czytelni Akt i jedna przy stanowisku Biura Obsługi Interesanta); w Biurze Podawczym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz pomieszczeniach zajmowanych przez kuratorów zawodowych Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
4. W przypadku pojawienia się większej ilości interesantów niż wyżej określone, pozostali interesanci będą proszeni przez pracowników ochrony o opuszczenie budynku Sądu i oczekiwanie na obsługę w kolejce utworzonej przed budynkiem Sądu, z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m – 2 m.
5. Akta w Czytelni Akt, po dokonaniu telefonicznej bądź elektronicznej ich rezerwacji, będą udostępnianie w dniu i o godzinie wskazanej przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. Pracownik Biura Obsługi Interesanta jest zobowiązany do takiej organizacji pracy Czytelni Akt, aby akta były udostępniane wyłącznie na jednym stanowisku i rozłożone w czasie z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wywietrzenia i dezynfekcji pomieszczenia .
6. Interesanci przybywający na wezwanie lub zawiadomienie Sądu w celu udziału w rozprawie lub posiedzeniu wpuszczeni będą do budynku Sądu nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną stawiennictwa oznaczoną w wezwaniu lub zawiadomieniu. Interesant powinien opuścić budynek Sądu niezwłocznie po zakończeniu czynności procesowych z jego udziałem. Interesanci wchodząc do budynku obowiązani są do okazania pracownikowi ochrony wezwania lub zawiadomienia bądź wskazania innego celu wizyty w Sądzie.
7. W dalszym ciągu umożliwia się składanie wszelkich pism kierowanych do Sądu Rejonowego w Sokółce poprzez ich pozostawienie w „skrzynce podawczej” usytuowanej przy wejściu głównym do budynku Sądu – bez pokwitowania ich złożenia przez pracownika sądu. Pracownik Biura Obsługi Interesantów zobowiązany jest do opróżnienia skrzynki podawczej na koniec, każdego dnia roboczego.
8. Utrzymuje się obowiązek zamieszczania przez pracowników sekretariatów (w uzgodnieniu z przewodniczącymi wydziałów i kierownikami sekretariatów) pouczeń na wezwaniach i zawiadomieniach wysyłanych stronom o konieczności zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki w celu wejścia do budynku Sądu, stawiennictwie do Sądu nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem sprawy i opuszczeniu budynku bezpośrednio po przesłuchaniu przez Sąd.

§ 3
1. Wszystkie rozprawy i posiedzenia jawne (z udziałem stron) w dalszym ciągu będą odbywały się przy zachowaniu reżimu sanitarno-epidemiologicznego, dotykającego w szczególności:
- obowiązku dezynfekcji rak przed wejściem na salę rozpraw i/lub korzystania z jednorazowych rękawiczek;
- przewidywany czas trwania rozpraw lub posiedzeń w poszczególnych sprawach powinien uwzględniać konieczność wykonania czynności odkażających oraz wietrzenie pomieszczeń przez co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem rozpoznania kolejnej sprawy;
- świadkowie powinni być wzywani na wyznaczone godziny - po jednej osobie, a w wyjątkowych przypadkach co najwyżej dwie osoby, a w razie konieczności przeprowadzenia konfrontacji większej ilości świadków, czynność ta winna być przeprowadzana z zachowaniem aktualnie obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego.
2. Uczestnicy postępowań sądowych zobowiązani są do wcześniejszego (czyli przed terminem rozprawy/posiedzenia) telefonicznego informowania Sądu o pozostawaniu w kwarantannie, izolacji albo o uzasadnionym podejrzeniu ich zakażenia lub o fakcie kontaktu z osobą chorą.
3. O ilości osób, które będą mogły przebywać na Sali rozpraw w charakterze publiczności bądź przedstawicieli mediów każdorazowo ma decydować przewodniczący składu orzekającego.
4. Skargi dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Sokółce przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, telefonicznej (do protokołu sporządzonego przez upoważnionego pracownika Sądu) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Przyjęcie skarżącego osobiście przez Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu  lub Przewodniczącego Wydziału, przy braku możliwości skorzystania ze wskazanych wyżej sposobów komunikacji, odbywa się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

§ 4
Traci moc Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce Nr A-022-17/20 z dnia 19 maja 2020 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wykonaniu przez przewodniczących wydziałów, sędziów, pracowników administracyjnych i obowiązuje do odwołania.

§ 6
Zarządzenie podlega rozpowszechnieniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu oraz przy wejściu głównym do budynku Sądu.


Dyrektor Sądu Rejonowego                                              Prezes Sądu Rejonowego                                                                                                  

       Iwona Gudalewska                                Sławomir Kuczyński                                                 Na oryginale właściwe podpisy                                                                    

Podkategorie

Ostatnio dodane artykuły

COM_CONTENT_READ_MOREGłówna