Zarządzenie A.012.15.2021

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce

z dnia 29 grudnia 2021 roku

 

 

w sprawie skrócenia godzin urzędowania Biura Podawczego

 Sądu Rejonowego w Sokółce w dniu 31 grudnia 2021 roku

 

Na podstawie  § 39 ust. 1 i 5 – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku  – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2064)  w związku z koniecznością zagwarantowania bieżącego wprowadzania danych do systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

z a r z ą d z a m y   

 

  • I
  1.  W dniu 31 grudnia 2021 roku Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Sokółce czynne będzie w godzinach od 8.00 do 11.00.
  •  II
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sokółce.

 

                   Dyrektor                                                                               Prezes

     Sądu Rejonowego w Sokółce                                           Sądu Rejonowego w Sokółce

            Iwona Gudalewska                                                              Sławomir Kuczyński

 

Na oryginale właściwe podpisy

Z A R Z Ą D Z E N I E  A.022.6.2021

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce

z 25 października 2021 roku

 
 

w sprawie ustalenia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce

 

Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) , § 34 ust. 1 pkt 16 – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316 ze zm.) oraz na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

 z a r z ą d z a  się

I

  1. ustalenie 7 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy, za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku

II

  1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sokółce oraz aktach prawa wewnętrznych w folderze „Wspólny”.

 

                      Dyrektor                                                                                 Prezes

     Sądu Rejonowego w Sokółce                                               Sądu Rejonowego w Sokółce

             Iwona Gudalewska                                                              Sławomir Kuczyński

Inspektor Ochrony Danych: Ewa Czarnecka,

adres e-mail: iod@sokolka.srg.gov.pl

 

Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym w obiekcie Sądu Rejonowego w Sokółce’’– A.26.19.2021
 
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/
 
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=21360783  
 
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.

 

Lista wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku pod adresem https://bialystok.so.gov.pl/aktualnosci/1248-lista-wydarzen-zwiazanych-z-obchodami-miedzynarodowego-dnia-mediacji-i-tygodnia-mediacji-w-okregu-sadu-okregowego-w-bialymstoku.html

 

Najem urządzenia płatniczego w  Sądzie Rejonowym w Sokółce  – A.26.18.2021
 
Uprzejmie informujemy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu e-Usług SMARTPZP pod adresem https://ezamowienia.ms.gov.pl/
 
Dedykowany link do przedmiotowego zamówienia:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=19531963


Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Portalu.
Wykonawca posiadający konto ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowa instrukcja użytkownika wykonawcy Portalu dostępna jest na stronie Portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/ w zakładce  e-learning.

 Informacja dla uczestnika postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Sokółce istnieje możliwość przeprowadzania rozpraw - w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.
Rozprawy zdalne przeprowadzane są przy użyciu platform wideokonferencyjnych: SCOPIA i JITSI. Do wideokonferencji niezbędne jest posiadanie komputera z kamerą, mikrofonem, głośnikami/słuchawkami lub urządzenia mobilnego (laptop, tablet, smartfon).
Instrukcje korzystania dostępne są w załączeniu.


 Informacja dla sądów

Sąd Rejonowy w Sokółce dysponuje zestawem do przeprowadzania wideokonferencji gwarantującym łącznie poufność i integralność przekazywania obrazu i dźwięku na odległość, umożliwiającym m.in. przesłuchiwanie stron, biegłych oraz świadków w trybie art. 235 § 2 k.p.c. lub art. 177 § 1a k.p.k.

W celu sprawdzenia czy środki techniczne umożliwiają połączenie wideokonferencyjne należy w pierwszej kolejności kontaktować się z Informatykiem Sądu Rejonowego w Sokółce
e-mail: informatyk@sokolka.sr.gov.pl
tel. 85 81 12 303.
W przypadku gdy połączenie może zostać zrealizowane wówczas należy skontaktować się z odpowiednim Wydziałem Sądu Rejonowego w Sokółce w celu zarezerwowania terminu i ustalenia szczegółów.

Następnie po ustaleniu terminu i warunków technicznych należy wystąpić z pismem o udostępnienie Sali do Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce,
e-mail: sekretariat@sokolka.sr.gov.pl
Pismo należy przesłać w terminie 7 dni po dokonaniu telefonicznej rezerwacji. Jeżeli w zakreślonym terminie pismo z instytucji nie wpłynie rezerwacja zostaje anulowana.
Nadto we wniosku kierowanym do Prezesa Sądu należy wskazać numer telefonu i adres e-mail do kontaktu oraz numer telefonu i adres e-mail do kontaktu w sprawach technicznych.

 

Podkategorie

Ostatnio dodane artykuły

COM_CONTENT_READ_MOREGłówna