Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednakże ograniczone w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Dostęp do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na ochronę danych osobowych osoby fizycznej oraz ochronę tajemnicy służbowej.

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej może zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:
- pocztą na adres:
Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sokolka.sr.gov.pl
lub
- złożyć w Biurze Obsługi Interesantów (na parterze w siedzibie Sądu – pok. 1)
- pocztą elektroniczną na adres:  boi@sokolka.sr.gov.pl

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski
Artykuł został zmieniony. 08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 08 wrzesień 2020 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
03 wrzesień 2021 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 14 czerwiec 2022 Mirosław Kałuski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 03 październik 2022 Mirosław Kałuski Porównanie