do wykonywania orzeczenia w sprawach karnych
do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich

siedziba:

Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka

(85) 81 12 300, (85) 711-41-29

zkss@sokolka.sr.gov.pl

godziny przyjęć interesantów
7:30 – 15:30

Kierownik Zespołu Kuratorskiego
Adam Ancypo     
adam.ancypo@sokolka.sr.gov.pl
poniedziałek, środa, piątek
pokój 8
(85) 81 12 316, 504 019 279

Kuratorzy rodzinni
Ewa Uściłko – poniedziałek, środa
pokój 16, (85) 81 12 366, 504 019 351    
ewa.uscilko@sokolka.sr.gov.pl

Anna Maria Zieja – wtorek, czwartek
pokój 16, (85) 81 12 366, 504 019 398    
anna.zieja@sokolka.sr.gov.pl

Elżbieta Onyszkiewicz – wtorek, piątek
pokój 16, (85) 81 12 365, 509 683 237    
elzbieta.onyszkiewicz@sokolka.sr.gov.pl

Agnieszka Szubzda-Konik – poniedziałek, czwartek
pokój 16, (85) 81 12 329, 503 878 754    
agnieszka.szubzda-konik@sokolka.sr.gov.pl

Kuratorzy dla dorosłych
Barbara Chmielecka – wtorek, czwartek
pokój 17, (85) 81 12 362, 725 236 422   
barbara.chmielecka@sokolka.sr.gov.pl

Joanna Miroń – poniedziałek, czwartek
pokój 17, (85) 81 12 362, 500 662 025  
joanna.miron@sokolka.sr.gov.pl

Mariusz Boboryko – środa, piątek
pokój 17, (85) 81 12 345, 786 991 948   
mariusz.boboryko@sokolka.sr.gov.pl

Babara Sawoń – poniedziałek, środa
pokój 113, (85) 81 12 326, 509 683 033    
barbara.sawon@sokolka.sr.gov.pl

Marta Nobert – wtorek, piątek
pokój 113, (85) 81 12 326, 602 149 763  
marta.nobert@sokolka.sr.gov.pl

 

Przewodniczący  Wydziału
Marta Orzechowska  – pokój 15, (85) 81 12 340, (85) 711 41 29 w.340
przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 12.00-13.00

Kierownik Sekretariatu – Małgorzata Głódź – pokój 13
(85) 81 12 340
(85) 711 41 29 w. 340
ksiegi@sokolka.sr.gov.pl

Obsługa interesanta:
poniedziałek w godzinach 8.00-17.30 z przerwą 12.00-12.15
wtorek-piątek w godzinach 8.00-15.00 z przerwą 12.00-12.15

Godziny przyjęć wniosków wieczystoksięgowych:
codziennie w godzinach 8.00-13.30

Właściwość miejscowa:
miasto i gmina Sokółka, miasto i gmina Dąbrowa Białostocka, miasto i gmina Suchowola oraz gminy: Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Szudziałowo

Właściwość rzeczowa:
sprawy wieczystoksięgowe

Opłaty sądowe:
Opłaty sądowe od wniosków wieczystoksięgowych oraz opłaty za wnioski o odpis lub wyciąg księgi wieczystej można uiszczać
– w kasie Sądu Rejonowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 7
– lub na konto dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Sokółce

Rachunek opłat sądowych
NBP O/O w Białymstoku
35 1010 1049 0004 1722 3100 0000

OPŁATY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2019.785 t.j.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716)

Opłacie podlegają:
• Wniosek o założenie księgi wieczystej
• wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej
• apelacja
• zażalenie
• skarga na orzeczenie referendarza
Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu w/w pisma podlegającego opłacie.
Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.
Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.
W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, zostaje zwrócony bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
1. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego – 200 złotych, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę,
2. wniosek o wpis udziału we własności, udziału w użytkowaniu wieczystym, udziału w ograniczonym prawie rzeczowym – część opłaty w wysokości 200 złotych proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych,
3. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności – 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
4. wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150 złotych,
5. wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 złotych,
6. wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń – 150 złotych,
7. wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych – 150 złotych,
8. wniosek o założenie księgi wieczystej – 100 złotych,
9. wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości- 100 złotych,
10. wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części – 100 złotych,
11. wniosek o sprostowanie działu I- O – 100 złotych,
12. wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – 100 złotych,
13. wnioski o dokonanie innych wpisów niż wymienione w punktach 1-12 – 100 złotych,
Opłatę stałą w wysokości 100 złotych wymienioną wyżej w punktach 8, 9, 10 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Opłatę stałą wymienioną w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę , choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedna księgę wieczystą.
Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.
Od apelacji pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wpis lub wykreślenie.
Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę.
Od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

OPŁATA ZA WYKREŚLENIE ROSZCZENIA O OPŁATĘ Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW:

– 250,00,- zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej,

– 75,00,- zł w pozostałych przypadkach.

ODPISY I WYCIĄGI Z KSIĄG WIECZYSTYCH
Od dnia 1.07.2014 r. istnieje możliwość uzyskania odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych w systemie informatycznym na wniosek złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:
https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/

W celu uzyskania odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej w Ekspozyturze Centralnej Informacji należy wypełnić wniosek – formularz KW-ODPIS i dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty.

UWAGA!!!
• Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić numer i treść księgi wieczystej, ponieważ nie ma możliwości zwrócenia opłaty za zrealizowany wniosek:
https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/

• Odpis księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym może uzyskać każdy, bez wykazywania interesu prawnego. W ekspozyturze Centralnej Informacji są wydawane również odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym przez inne sądy. We wniosku należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącego księgę wieczystą.
• Odpis do 100 stron zostanie wydany w dniu złożenia wniosku, a powyżej 100 stron w następnym dniu roboczym – po sprawdzeniu tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty od wniosków o wydanie:
– odpisu zwykłego z księgi wieczystej (zawierającego aktualne wpisy) – 30,- zł;
– odpisu zupełnego z księgi wieczystej (zawierającego aktualne i wykreślone wpisy od chwili wprowadzenia treści księgi wieczystej do systemu elektronicznego) – 60,- zł;
– zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej – 10,- zł;
-wyciągu z księgi wieczystej:
• z jednego działu – 15,- zł
• z dwóch działów – 20,- zł
• z trzech działów – 25,- zł
• z czterech działów – 30,- zł

OPŁATA ZA WYSZUKANIE NUMERU KSIĘGI WIECZYSTEJ

– 20,00,- zł

ZAŚWIADCZENIA ZE ZBIORÓW DOKUMENTÓW
W celu uzyskania zaświadczenia ze zbioru dokumentów należy złożyć wniosek – można wykorzystać formularz KW-ODPIS
Opłaty od wniosków o wydanie:
– zaświadczenia – 20,00- zł (za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu).

OPŁATY KANCELARYJNE: Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt: – poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, zaświadczenia, 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu:

20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

FORMULARZE WNIOSKÓW
Formularze wniosków stosowanych w Wydziale można uzyskać w pokoju nr 13 lub pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/

PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCH
Publiczny, bezpłatny, powszechny dostęp do przeglądania księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej http://ekw.ms.gov.pl

 

Przewodnicząca Wydziału
Ewa Kinga Wiśniewska-Malecka – p. 106,  
(85) 81 12 330, (85) 711 41 29 w. 330

Kierownik Sekretariatu – Bożena Aniśkiewicz – pokój 108
(85) 81 12 330
(85) 711 41 29 w. 330
rodzinny@sokolka.sr.gov.pl

 

Przewodnicząca Wydziału
Aneta Sidorowicz – pokój 104,  
(85) 81 12 320, (85) 711 41 29 w. 320

Kierownik Sekretariatu – Dorota Sańko – pokój 213
(85) 81 12 320
(85) 711 41 29 w. 320
karny@sokolka.sr.gov.pl

 

Prezes Sądu, Przewodniczący Wydziału
SSR Sławomir Kuczyński – pokój 111,  
(85) 81 12 307, (85) 711 41 29 w. 307

Kierownik Sekretariatu – Sylwia Kudaszewicz – pokój 102
(85) 81 12 310
(85) 711 41 29 w. 310
cywilny@sokolka.sr.gov.pl

 

Kierownik Oddziału Administracyjnego:
Marta Wojdałowicz – pokój 110
(85) 81 12 307
(85) 711 41 29 w. 307
marta.wojdalowicz@sokolka.sr.gov.pl
sekretariat@sokolka.sr.gov.pl

Główna księgowa:
Ewa Sierżan – pokój 115
(85) 81 12 301
(85) 711 41 29 w. 301
ewa.sierzan@sokolka.sr.gov.pl
ksiegowosc@sokolka.sr.gov.pl

 

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce
Iwona Gudalewska – pokój 114

(85) 81 12 304
(85) 711 41 29 w. 304
dyrektor@sokolka.sr.gov.pl