Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

1. Przeglądanie stron
Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu znajdującego się po lewej stronie ekranu.
Na dole każdej strony znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej, a także  odnośnik do funkcji rejestru zmian. Na górze dokumentu  znajduje się odnośnik do funkcji wydruku strony.
W prawym górnym rogu strony znajdują się w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, jak zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu.
Większość nowych przeglądarek umożliwia powiększanie/pomniejszanie zawartości stron poprzez jednoczesne naciśnięcie klawisza "Ctrl" oraz klawisza "+" w celu powiększenia, jednoczesne naciśnięcie klawisza "Ctrl" oraz klawisza "-" w celu pomniejszenia. W celu powrotu do wielkości standardowej należy nacisnąć jednocześnie klawisz "Ctrl" oraz klawisz "0".
Kliknięcie na baner z napisem Sąd Rejonowy w Białymstoku na podstronach spowoduje powrót do strony głównej serwisu.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):

Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, numer telefonu, adres e-mail)
Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
Statystyki - strony najczęściej odwiedzane
Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
Pozostałe informacje - zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP

3. Moduł wyszukiwania
W prawej górnej części każdej strony znajduje się moduł umożliwiający wyszukiwanie informacji w serwisie. W pole wyszukiwarki należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk wyświetlający "lupę". Zostanie wyświetlona lista znalezionych tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Aby przejść do Strony głównej BIP należy kliknąć na logo BIP znajdujące się w prawym górnym rogu strony.

5. Rejestr stron usuniętych
Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP - automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych. Uwaga: usunięty dokument może zostać przywrócony - jeśli więc dokument był w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, że został przywrócony.

UWAGA !!!
Kasa Sądu Rejonowego w Sokółce z dniem 1 października 2020 r. została zamknięta.Informujemy, że od 1 października 2020 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce został uruchomiony samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat  do transakcji bezgotówkowych realizowanych za przy użyciu kart płatniczych.
W samoobsługowym terminalu można uiszczać wpłaty bezgotówkowo na rachunki sądu tj.
- rachunek dochodów (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
- sum na zlecenie (zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów, na ogłoszenia w prasie, za wpis do rejestru spadkowego)
- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości (świadczenia )
Za pośrednictwem terminala można dokonać również zakupu e-znaków sądowych.

Informujemy, iż wpłaty gotówkowe na rachunki sądu można realizować we wszystkich placówkach pocztowych na terenie całego kraju w wariancie Standard. Interesanci nie ponoszą żadnych prowizji przy realizacji wpłat gotówkowych na rachunki sądu.

 

Opłaty Sądowe
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.
Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

Opłaty sądowe można wnosić:
- gotówką we wszystkich placówkach Poczty Polskiej w wariancie Standard bez ponoszenia dodatkowych prowizji przez interesanta;
- przelewem na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Sokółce
- w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE w formie bezgotówkowej  przy wykorzystaniu karty płatniczej;
- w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE w formie bezgotówkowej zakupując e-znaki opłaty sądowej;
- korzystając z systemu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

System e-Płatności umożliwia nabycie znaków opłaty sądowej (e-znaków) oraz uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

            Dokonując opłaty na rachunek bankowy należy w tytule wpłaty wskazać, czego wpłata dotyczy oraz podać sygnaturę akt sprawy. W przypadku braku sygnatury akt należy określić nazwę wydziału (np. cywilny, karny, rodzinny, Księgi Wieczyste) do którego kierowana jest opłata.

            Wpłaty znakami opłaty sądowej  można uiszczać do kwoty 1 500 zł.
W przypadku dokonywania opłaty za pomocą znaków opłaty sądowej należy przykleić je na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu nie zawierającym tekstu. Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądowej są pracownicy Biura Podawczego oraz pracownicy wydziału.
            Wnosząc do sądu pismo wymagające dokonania opłaty należy pamiętać o dołączeniu do niego kopii dowodu wpłaty. W treści składanego pisma dokument ten należy wymienić jako załącznik do pisma.
 
Podstawą określania kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2020r., poz. 755 ze zmianami.
Ustawa powyższa reguluje m.in. wysokość:
- opłat wspólnych we wszystkich rodzajach spraw,
- opłat ponoszonych w procesie,
- opłat ponoszonych w postępowaniu nieprocesowym,
- opłat w postępowaniu zabezpieczającym
- opłat w postępowaniu egzekucyjnym
- opłat kancelaryjnych ( np. za kserokopie, zaświadczenia, odpisy z akt sprawy)
a także określa zasady zwolnienia od kosztów sądowych
 
Opłaty w sprawach karnych reguluje Ustawa z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych – tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 1983r., Nr 49, poz. 223.
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 408 i 948, Dz. U. 2020r poz.1892).
 
Szczegółowych informacji o wysokości opłat ponoszonych w  sprawach udzielają poszczególne sekretariaty wydziałów oraz Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego  w Sokółce.

e-Znak opłaty sądowej ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków  oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.
 
Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych

W dniu 1 lutego 2008 wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.), usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego - wymaga przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Przepisów ustawy nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Wykaz lekarzy sądowych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku

 

Wykaz biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku:
wykaz biegłych sądowych

 

Dochody budżetowe
35 1010 1049 0004 1722 3100 0000 (Bank NBP o/o Białystok)
(wpisy, opłaty, opłaty w sprawach Ksiąg Wieczystych, koszty, grzywny)

Rozliczenia transgraniczne
W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod podany według załączonego wzoru:
Kod SWIFT   NBPLPLPW
IBAN PL (numer wybranego konta)

Zaliczki sądowe
72 1010 1049 0004 1713 9800 0000 (Bank NBP o/o Białystok)
(zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów i na ogłoszenia, za wpis do rejestru spadkowego)

Kod SWIFT   NBPLPLPW
IBAN PL (numer wybranego konta)

Sumy depozytowe rachunek Ministra Finansów (służy do wpłat: poręczeń i zabezpieczeń majątkowych, kaucji, wadiów złożonych w związku z postępowaniem sądowym)
1    PLN     96 1130 1017 0021 1001 6690 0004
2    USD     69 1130 1017 0021 1001 6690 0005
3    EUR     53 1130 1017 0021 1001 6690 0002
4    CHF     80 1130 1017 0021 1001 6690 0001
5    GBP     26 1130 1017 0021 1001 6690 0003

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ​- Fundusz Sprawiedliwości
26 1130 1059 0017 3383 2520 0006 (Bank BGK  o/Białystok)
(świadczenia, nawiązki )

UWAGA!
Przy wpłatach na konta bankowe należy umieszczać sygnaturę sprawy.


UWAGA!

Kasa Sądu Rejonowego w Sokółce z dniem 1 października 2020 r. została zamknięta.

Informujemy, że od 4 października 2023 r. w Sądzie Rejonowym w Sokółce został uruchomiony samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat do transakcji bezgotówkowych (realizowanych za pośrednictwem kart płatniczych ) i gotówkowych.
W samoobsługowym terminalu będzie możliwość uiszczania wpłat bezgotówkowo i gotówkowo na rachunki sądu tj.
- rachunek dochodów (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
- sum na zlecenie (zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów, na ogłoszenia w prasie, za wpis do rejestru spadkowego)
- Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym (świadczenia )
Za pośrednictwem terminala możliwy będzie również zakup e-znaków sądowych.

Jednorazowa wpłata gotówkowa w terminalu płatniczym nie może przekroczyć kwoty 4000zł.


Informujemy, iż wpłaty gotówkowe na rachunki Sądu będą realizowane w wszystkich placówkach pocztowych na terenie całego kraju w wariancie Standard.​  Interesanci nie będą ponosić żadnych kosztów przy realizacji wpłat gotówkowych na rachunki sądu.

 

 

Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka

(85) 81 12 300
(85) 711-41-29

sekretariat@sokolka.sr.gov.pl

NIP: 545-14-69-003
REGON: 000321394

Zdjęcie głównego wejścia do Sądu

 

Zakres zadań:
1. Informacje o: sposobie wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy założyć przy wnoszeniu spraw do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, lub pełnomocnika z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw, możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.
2. Udostępnia informacje o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka.
3. Udostępnia formularze sądowe i wzory pism sądowych.
4. Informuje o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych
5. Udziela informacji stronom i zainteresowanym o stanie postępowania w sprawach na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych.
6. Udostępnia akta do przeglądania stronom i osobom upoważnionym. Akta do czytania należy zamawiać w BOI, z uwzględnieniem czasu ich przygotowania, dzwoniąc pod numer (85) 711-41-29, (85) 81-12-300, lub drogą e-mailową na adres:    boi@sokolka.sr.gov.pl, podając sygnaturę akt sprawy i nazwiska stron, występujących w danej sprawie. Akta do czytania wydawane są po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania BOI oraz Czytelni Akt i Biura Podawczego określa Regulamin zamieszczony poniżej.

Informacja:
Przy składaniu pisma w biurze podawczym należy mieć jego kopię, aby otrzymać na niej potwierdzenie złożenia pisma.
We wszystkich pismach kierowanych do Sądu należy powoływać się, w miarę możliwości, na sygnaturę akt sprawy.
Biuro nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych w tym o ochronie danych osobowych.

Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów:
w poniedziałki w godz: od 8:00 do 18:00
od wtorku do piątku w godz: od 8:00 do 15:00.

telefony:
(85) 81 12 300
(85) 711 41 29

 boi@sokolka.sr.gov.pl