Informacja o tłumaczach przysięgłych z obszaru całej Polski jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej informacji na stronie Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
(teren działania – cały powiat sokólski)


Małgorzata Kostrycka – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce
przyjmuje interesantów w poniedziałek w godz. 8:00-15:00
Kancelaria czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
16-100 Sokółka,
ul.Pocztowa 3
(85) 711-24-83
www.komorniksokolka.pl
komorniksokolka@wp.pl

ZARZĄDZENIE   Nr A.4020.9.2023
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 7 czerwca 2023 roku
w  sprawie wyznaczenia zastępcy komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Sokółce Pani Moniki Góralczuk

W oparciu o przepis art. 43 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 22 marca 2018  roku – Ustawa o komornikach sądowych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 590 ze zm.)
§ 1
Wyznaczam Panią Małgorzatę Kostrycką - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokółce, do pełnienia obowiązków komornika sądowego w zastępstwie Pani Moniki Góralczuk – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokółce w dniach od 10 lipca 2023 roku do 21 lipca 2023 roku.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Na oryginale właściwe podpisy

 

INFORMACJA


Sokółka, dnia 20.07.2023 roku
W oparciu o przepisy art. 8 ust. 9 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 r., poz. 771), w oparciu o powiadomienie z dnia 14 lipca 2023 roku (Kmo 135/23 (135) złożone przez Panią Małgorzatę Kostrycką Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokółce, informuje się o istnieniu przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru przez tego Komornika na podstawie art. 10 ust. 4 powołanej ustawy.

 


MONIKA AGNIESZKA GÓRALCZUK
Przyjmuje interesantów w środę w godz. 10:00-15:00
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

od 1 lipca 2019 roku Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz 7:30 – 15:30   

16-100 Sokółka,
ul. 1-go Maja 24 lok. C4
(85) 667-02-95
www.komornik-sokolka.pl
sokolka.goralczuk@komornik.pl

UWAGA! Dodatkowe informacje w załączniku:  M.Góralczyk - zastępstwo komornika.pdf

 

 

Wykaz osób i instytucji godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych i karnych prowadzone przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku:


Sędzia wyznaczony do współpracy z koordynatorem do spraw mediacji Sądu Okręgowego w Białymstoku:
Sędzia Sądu Rejonowego w Sokółce Daniel Czech
e-mail: sekretariat@sokolka.sr.gov.pl


Dyżury mediatorów (w załączniku):
(grudzień 2023 - styczeń, luty 2024)

 

 

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
w Sokółce

Na podstawie art. 517j § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) w zw. z § 4 ust. 1 i § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym (Dz.U. z 2015 r., poz. 920)

1. ustalam listę adwokatów i radców prawnych pełniących dyżury w postępowaniu  przyspieszonym na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Sokółce w roku 2019 – stanowiącą załącznik Nr 1.
2. zezwalam na pełnienie dyżuru przez adwokatów i radców prawnych poza siedzibą Sądu Rejonowego w Sokółce przy zapewnieniu stałego bezpośredniego kontaktu telefonicznego pod wskazanymi w wykazie numerami.

 

1. Wzory i formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości 
2. Broszury i publikacje


Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (WSOI)
Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (WSOI)”, którego celem jest usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym.
Aktualne formularze stosowane w postępowaniu sądowym znajdują się w katalogach usług dostępnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości poświęconej wdrożeniu standardów obsługi interesanta pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl


Katalog usług dla interesantów
Usługi podstawowe
Sprawy cywilne i gospodarcze
Sprawy karne
Usługi uzupełniające świadczone przez Sąd Rejonowy


Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów sądów powszechnych dostępny jest pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl/


Informacje dotyczące odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

 

 

Godziny urzędowania Sądu
poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00
od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Godziny przyjęć interesantów
Prezes Sądu
Prezes Sądu przyjmuje interesantów osobiście w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 12:00, w pozostałe dni tygodnia po telefonicznym uzgodnieniu z Sekretariatem Prezesa,
(85) 81 12 307, (85) 711 41 29 wew. 307;

Biuro obsługi interesantów
poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 18:00
wtorek – piątek od godz. 8:00 do godz. 15:00
Więcej informacji o BOI w zakładce Biuro Obsługi Interesanta

Samoobsługowy terminal płatniczy (bezgotówkowy) tzw. WPŁATOMAT - w godzinach pracy Sądu (w załącznikach instrukcja obsługi)