Z A R Z Ą D Z E N I E  A – 022 - 33/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 26 października 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-Co V-2,
Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 , w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374 i 567 ze zm.)

zarządza  się:

1 Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych mających się odbyć w dniach 27 października 2020 roku i 28 października 2020 roku w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.
2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
3 Niniejsze Zarządzenie podlega rozpowszechnieniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu oraz przy wejściu głównym do budynku Sądu.
                                                                                                        

Prezes Sądu Rejonowego

Sławomir Kuczyński

 

OGŁOSZENIE

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w  Sądzie Rejonowym w Sokółce.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr A - 110 - 14/20 z dnia 06 października 2020 r. oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce, Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:

 1. Biziuk Patrycja
 2. Czaplejewicz Gabriela
 3. Hołubowicz Hubert
 4. Kowalczuk Jacek
 5. Rutkowska Kornelia
 6. Sarosiek Joanna
 7. Wejsznejder Karolina

Drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 30 października 2020 r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 7, sala rozpraw nr I (parter budynku).

Więcej informacji w załączniku.

 

ZARZĄDZENIE Nr A-022- 32/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 20 października 2020 roku

Na podstawie:

 • 22 § 1 pkt 1, w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365), art. 22 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019 r. , poz. 1239 z późn. zm.),
 • 34 ust. 2, § 70 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r.f poz. 1141),
 • oraz w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 325)
 • oraz w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758)

a nadto oraz mając na względzie wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

zarządza się:

 • odwołanie wszystkich rozpraw, posiedzeń jawnych oraz posiedzeń niejawnych mających odbyć się w okresie od 20 października 2020 roku do 30 października 2020 roku w Wydziale I Cywilnym
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu www.sokolka.sr.gov.pl oraz przy wejściu głównym do budynku.

Prezes Sądu Rejonowego
 SSR Sławomir Kuczyński                                                                               

 

ZARZĄDZENIE Nr A-022- 31/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 14 października 2020 roku

Na podstawie:

 • 22 § 1 pkt 1, w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 365), art. 22 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019 r. , poz. 1239 z późn. zm.),
 • 34 ust. 2, § 70 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r.f poz. 1141),
 • oraz w zw. z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 325)
 • oraz w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758)

a nadto oraz mając na względzie wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

zarządza się:

 • odwołanie wszystkich rozpraw, posiedzeń jawnych oraz posiedzeń niejawnych mających odbyć się w okresie od 14 października 2020 roku do 19 października 2020 roku w Wydziale I Cywilnym
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu www.sokolka.sr.gov.pl oraz przy wejściu głównym do budynku.

Prezes Sądu Rejonowego
w zastępstwie
SSR Aneta Sidorowicz                                                                                

 

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 6 października 2020 roku

Na podstawie art. 3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r., 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. 2014, poz. 400)
Dyrektor Sądu Rejonowego w Sokółce ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo)
Nazwa i adres sądu : Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7,
16 -100 Sokółka


1. Oznaczenie konkursu: A - 110 - 14/20
2. Liczba wolnych stanowisk - 2 etaty

 

Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w działania podejmowane na rzecz promocji mediacji, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, przypadających w dniach 12 – 16 października 2020 roku, zorganizował bezpłatne dyżury mediatorów w siedzibie Sądu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, pokój Nr 14 na parterze.
Szczegółowy harmonogram dyżurów poniżej.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości spotkań z mediatorami.

Jednocześnie informujemy, iż w związku ze stanem epidemii COVID-19, osoby zgłaszające się na dyżury obowiązane są do zachowania obowiązującego w Sądzie Rejonowym w Sokółce reżimu sanitarno-epidemiologicznego w szczególności:

 • poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu do budynku Sądu; osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała, lub u których wynik pomiaru temperatury da odczyt 38 0C i powyżej, nie będą wpuszczone do budynku Sądu;
 • dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym;
 • zakrywania nosa i ust (maseczka, przyłbica) – osoby nie wyposażone w wymienione środki ochrony osobistej nie będą wpuszczane do budynku Sądu, chyba że z uwagi na stan zdrowia zwolnione są z tego obowiązku;
 • zachowanie dystansu, to jest co najmniej 2m odległości od pozostałych interesantów.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia i Dnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego W Białymstoku

Link do strony internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, gdzie jest lista dla całego okręgu:

https://bialystok.so.gov.pl/component/attachments/download/2690.html.

 

Dane kontaktowe koordynatora

 

Iwona Gudalewska - w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej
tel. 85 81 12 304
dyrektor@sokolka.sr.gov.pl

Marta Wojdałowicz - w zakresie zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej
tel. 85 81 12 307
sekretariat@sokolka.sr.gov.pl

Mirosław Kałuski - w zakresie zapewnienia dostepności cyfrowej
tel. 85 81 12 303
informatyk@sokolka.sr.gov.pl

 

 

Podkategorie

Ostatnio dodane artykuły

COM_CONTENT_READ_MOREGłówna