Informacja
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 30 grudnia 2020 roku
o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Sokółce
sygn. konkursu A – 110 – 17/20

 

Stosownie do treści § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 400) informuję, że w wyniku konkursu na staż urzędniczy przeprowadzonego od 3 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. (sygnatura: A – 110 – 17/20)

do zatrudnienia na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce została zakwalifikowana Pani Justyna Buchajska, która uzyskała podczas konkursu najwyższą liczbę punktów – 13,8.

 

Jednocześnie Komisja Konkursowa w oparciu o przepis art. 3b ust.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1241 z późn. zm.)  w oparciu o wyniki konkursu, wyłoniła listę rezerwową na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia (w razie wakatu) większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z zatrudnionym kandydatem.

Na liście umieszczone zostały kandydatki, które w konkursie uzyskały kolejne lokaty (2 i 3).

 1. Krupowicz Magda – 13 pkt
 2. Rutkowska Kornelia – 12,35 pkt

 

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
SĄDU REJONOWEGO W SOKÓŁCE


Działając na podstawie § 36 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2019r poz. 2004), informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Sokółce znajdują się następujące składniki majątku zakwalifikowane do kategorii majątku zużytego lub zbędnego.
Wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wyżej wymienione składniki majątku ruchomego mogą zostać zagospodarowane zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. w sprawie szczególnego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa tj. mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania innej jednostce, sprzedaży, oddania w wynajem lub dzierżawę lub darowizny.
Zgodnie z § 7 ust. 2 w/w rozporządzenia przy zagospodarowaniu zbędnych składników majątku ruchomego w pierwszej kolejności będą uwzględniane potrzeby innych jednostek.
Jednostki zainteresowane mogą składać wnioski w terminie do dnia 27.11.2020r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce,
- Biuro Obsługi Interesanta (pokój nr 1) w godzinach 8.00 – 15.00 lub
- przesłać pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Sokółce
ul. Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka
lub
- przesyłając wniosek pocztą elektroniczną na adres : sekretariat@sokolka.sr.gov.pl
Wszystkie wymienione składniki majątku można oglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce w terminie od dnia 19.11.2020 r. do 27.11.2020 r. po wcześniejszy uzgodnieniu telefonicznym.
Telefon kontaktowy
(085) 711-41-29 wew. 350 z Pani Agata Fidziukiewicz.
(085) 711-41-29 wew. 342 z Pani Anna Szymborewicz,

OGŁOSZENIE
z dnia 30 października 2020 r.
w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu
na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce


W nawiązaniu do ogłoszenia nr A - 110 - 14/20 z dnia 06 października 2020 r. oraz po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności - Komisja Konkursowa ustaliła listę kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu:                   

 1. Jacek Kowalczuk –  9,8 pkt
 2. Joanna Sarosiek –  9,3 pkt
 3. Gabriela Czaplejewicz – 8,7 pkt
 4. Patrycja Biziuk – 8,6 pkt
 5. Hubert Hołubowicz –  7,9 pkt
 6. Kornelia Rutkowska – 7,8 pkt

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów odbędzie się w dniu 09 listopada 2020 roku, godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 7, sala nr V (parter).

Kandydaci zakwalifikowani do III etapu winni stawić się punktualnie w wyznaczonym czasie (z dowodem  osobistym). Spóźnienie lub absencja będą potraktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr A-022-17/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych mających na celu organizację pracy w Sądzie Rejonowym w Sokółce w stanie epidemii lub zagrożenia informujemy o:

 • konieczności zakrycia ust i nosa w celu wejścia do budynku Sądu,
 • obowiązku stawiennictwa nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem III etapu konkursu,
 • obowiązku opuszczenia budynku bezpośrednio po ustaniu powodu przybycia do Sądu.

 

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce Nr A-110-14/20
z dnia 10 listopada 2020 r.
w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce

Zgodnie z art. 3b ustawy z 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r.,577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400)  informuję o wyborze

Pani Joanny Sarosiek

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo), która w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymała 13,3 pkt oraz

Pani Gabrieli Czaplejewicz

na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce (umowa o pracę na zastępstwo), która w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymała 13,2 pkt.

Więcej informacji w załączniku.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  A – 022 - 33/20
Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 26 października 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-Co V-2,
Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 , w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374 i 567 ze zm.)

zarządza  się:

1 Odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń jawnych mających się odbyć w dniach 27 października 2020 roku i 28 października 2020 roku w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.
2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   
3 Niniejsze Zarządzenie podlega rozpowszechnieniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sądu oraz przy wejściu głównym do budynku Sądu.
                                                                                                        

Prezes Sądu Rejonowego

Sławomir Kuczyński