Uprzejmie informujemy o wznowieniu bezpośredniej obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Sokółce.
Od dnia 19 maja 2020 r. otwarte dla interesantów będą: Biuro Obsługi Interesantów (w tym Czytelnia Akt), Biuro podawcze, Biuro Podawcze IV Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej  z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 19 maja 2020 r. W zarządzeniu określono także pozostałe zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego w Sokółce od dnia 19 maja 2020 r.,

WAŻNE:
Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające zakrytego nosa i ust,  zgodnie z obowiązującymi w kraju rygorami oraz osoby odmawiające poddania się pomiarowi temperatury ciała.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż Sąd Rejonowy w Sokółce, włączając się w działania podejmowane w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, które w roku 2021 będą się odbywały w dniach 22 lutego – 28 lutego, zorganizował dyżury,  podczas których osoby pokrzywdzone na skutek przestępstw, zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych porad prawnych, będą przyjmowane:

w dniach: od 21 do 26 lutego 2021 roku w godzinach 10:00 do 13:00 – pokój Nr 14 – parter, w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 7

 - 22, 23, 25 i 26 lutego 2021 roku – dyżur pełnią asystenci sędziów;

- 24 lutego 2021 roku –dyżur  kuratora specjalisty

Zachęcamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z możliwości uzyskania fachowej porady prawnej.

Jednocześnie, ze względu na zachowanie reżimów sanitarnych w związku z epidemią, przypominamy o: konieczności zakrycia ust i nosa w celu wejścia do budynku Sądu (maseczka, przyłbica), dokonaniu pomiaru temperatury (przy wejściu), obowiązku dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku oraz obowiązku niezwłocznego opuszczenia siedziby sądu po ustaniu powodu przybycia.

Dodatkowo informujemy, że na terenie województwa podlaskiego funkcjonują organizacje, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy oraz na stronie internetowej Sądu  http://sokolka.sr.gov.pl/pomoc-prawna, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  A – 022 - 1 /21
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 8 lutego 2021 roku

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
w Sądzie Rejonowym w Sokółce w roku 2021

 

Na podstawie  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.), § 30 ust. 1 pkt 15  i §  39 ust. 1 – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1141 ze zm.) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1320 z późn. zm..) oraz w zw. z § 2a ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej  Dz. U. z 2007 r., Nr 76, poz. 505 z późn. zm.)

 z a r z ą d z a  się

§ 1

  1. Wyznaczenie dni wolnych od pracy za święta przypadające w sobotę:
  • 4 maja 2021 roku (wtorek) – za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 roku;
  • 24 grudnia 2021 roku (piątek) – za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku.

§ 2

  1. Wyznaczenie dni wolnych od pracy:
  • 4 czerwca 2021 roku (piątek) - za odpracowaniem 12 czerwca 2021roku (sobota);
  • 12 listopada 2021 roku (piątek) - za odpracowaniem 20 listopada 2021 roku (sobota).
  1. Ustalenie w dniach 12 czerwca 2021 roku i 20 listopada 2021 roku czasu urzędowania Sądu Rejonowego w Sokółce w godzinach 7:30 – 15:30 i godzin przyjmowania interesantów 8:00 – 15:00.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Sokółce. 

Dyrektor Sądu Rejonowego                                                                        Prezes Sądu Rejonowego

        Iwona Gudalewska                                                                                Sławomir Kuczyński

 

 

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło portal internetowy poświęcony wdrożonym w sądownictwie powszechnym Standardom Obsługi Interesantów.

Portal dostępny jest pod adresem: https://wsoi.ms.gov.pl
Poza informacjami dotyczącymi projektu Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym, portal umożliwia pobranie przez interesantów elektronicznej wersji katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami pism i formularzy, znajdującymi zastosowanie w odniesieniu do danej karty usługi. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na Portalu.

 

Informacja
Dyrektora Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 30 grudnia 2020 roku
o wynikach konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Sokółce
sygn. konkursu A – 110 – 17/20

 

Stosownie do treści § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 400) informuję, że w wyniku konkursu na staż urzędniczy przeprowadzonego od 3 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. (sygnatura: A – 110 – 17/20)

do zatrudnienia na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Sokółce została zakwalifikowana Pani Justyna Buchajska, która uzyskała podczas konkursu najwyższą liczbę punktów – 13,8.

 

Jednocześnie Komisja Konkursowa w oparciu o przepis art. 3b ust.5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1241 z późn. zm.)  w oparciu o wyniki konkursu, wyłoniła listę rezerwową na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia (w razie wakatu) większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z zatrudnionym kandydatem.

Na liście umieszczone zostały kandydatki, które w konkursie uzyskały kolejne lokaty (2 i 3).

  1. Krupowicz Magda – 13 pkt
  2. Rutkowska Kornelia – 12,35 pkt