Dane kontaktowe koordynatora

 

Iwona Gudalewska - w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej
tel. 85 81 12 304
dyrektor@sokolka.sr.gov.pl

Marta Wojdałowicz - w zakresie zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej
tel. 85 81 12 307
sekretariat@sokolka.sr.gov.pl

Mirosław Kałuski - w zakresie zapewnienia dostepności cyfrowej
tel. 85 81 12 303
informatyk@sokolka.sr.gov.pl

 

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Sokółce

Sąd rejonowy w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Sokółce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treść w trakcie przygotowania.

Wyłączenia

 • Linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd Rejonowy w Sokółce, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Sokółce
 • Adres: Sąd Rejonowy w Sokółce
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
  16-100 Sokółka
 • E-mail: sekretaria@sokolka.sr.gov.pl
 • Telefon: 85 81 12 306

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Sądu Rejonowego jest usytuowany w centrum miasta przy ul. Piłsudskiego 7, w kwartale pomiędzy ulicami Wróblewskiego, Piłsudskiego i Sikorskiego. Miejsca postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczone są m.in.
bezpośrednio w  pobliżu wejścia głównego do budynku Sądu oraz na parkingu sądowym (interesantów) z wjazdem od strony ul. Piłsudskiego.
Pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami dostosowano wejście boczne  zlokalizowane po prawej stronie w stosunku od wejścia głównego. Dostosowane wejście znajduje się przy parkingu sądowym interesantów z wjazdem od strony ul. Piłsudskiego, gdzie można skorzystać, zamiast ze schodów, z podnośnika dla osób z dysfunkcją ruchu, osób starszych lub opiekunów dzieci z wózkami.
Budynek w części parterowej pozbawiony jest barier architektonicznych utrudniających swobodne poruszanie się osób z dysfunkcją ruchu.
Na parterze budynku  znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest również pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma zamontowanej windy umożliwiającej dostanie się na wyższe kondygnacje.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Inne informacje i oświadczenia

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowego w Sokółce można skontaktować się z administratorem wysyłając wiadomość na adres: informatyk@sokolka.sr.gov.pl

Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.

 

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

1. Przeglądanie stron
Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu znajdującego się po lewej stronie ekranu.
Na dole każdej strony znajduje się metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej, a także  odnośnik do funkcji rejestru zmian. Na górze dokumentu  znajduje się odnośnik do funkcji wydruku strony.
W prawym górnym rogu strony znajdują się w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, jak zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu.
Większość nowych przeglądarek umożliwia powiększanie/pomniejszanie zawartości stron poprzez jednoczesne naciśnięcie klawisza "Ctrl" oraz klawisza "+" w celu powiększenia, jednoczesne naciśnięcie klawisza "Ctrl" oraz klawisza "-" w celu pomniejszenia. W celu powrotu do wielkości standardowej należy nacisnąć jednocześnie klawisz "Ctrl" oraz klawisz "0".
Kliknięcie na baner z napisem Sąd Rejonowy w Białymstoku na podstronach spowoduje powrót do strony głównej serwisu.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udostępnia strony systemowe (obowiązkowe w każdym BIP):

Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, numer telefonu, adres e-mail)
Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
Statystyki - strony najczęściej odwiedzane
Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
Pozostałe informacje - zbiór informacji na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP

3. Moduł wyszukiwania
W prawej górnej części każdej strony znajduje się moduł umożliwiający wyszukiwanie informacji w serwisie. W pole wyszukiwarki należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk wyświetlający "lupę". Zostanie wyświetlona lista znalezionych tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

4. Odnośnik do portalu BIP.gov.pl
Aby przejść do Strony głównej BIP należy kliknąć na logo BIP znajdujące się w prawym górnym rogu strony.

5. Rejestr stron usuniętych
Jeżeli jakikolwiek dokument ma zostać usunięty z BIP - automatycznie trafi do rejestru stron usuniętych. Uwaga: usunięty dokument może zostać przywrócony - jeśli więc dokument był w rejestrze usuniętych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, że został przywrócony.

UWAGA !!!
Kasa Sądu Rejonowego w Sokółce z dniem 1 października 2020 r. została zamknięta.Informujemy, że od 1 października 2020 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Sokółce został uruchomiony samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat  do transakcji bezgotówkowych realizowanych za przy użyciu kart płatniczych.
W samoobsługowym terminalu można uiszczać wpłaty bezgotówkowo na rachunki sądu tj.
- rachunek dochodów (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
- sum na zlecenie (zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów, na ogłoszenia w prasie, za wpis do rejestru spadkowego)
- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości (świadczenia )
Za pośrednictwem terminala można dokonać również zakupu e-znaków sądowych.

Informujemy, iż wpłaty gotówkowe na rachunki sądu można realizować we wszystkich placówkach pocztowych na terenie całego kraju w wariancie Standard. Interesanci nie ponoszą żadnych prowizji przy realizacji wpłat gotówkowych na rachunki sądu.

 

Opłaty Sądowe
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.
Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

Opłaty sądowe można wnosić:
- gotówką we wszystkich placówkach Poczty Polskiej w wariancie Standard bez ponoszenia dodatkowych prowizji przez interesanta;
- przelewem na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Sokółce
- w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE w formie bezgotówkowej  przy wykorzystaniu karty płatniczej;
- w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE w formie bezgotówkowej zakupując e-znaki opłaty sądowej;
- korzystając z systemu e-Płatności dostępnego pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

System e-Płatności umożliwia nabycie znaków opłaty sądowej (e-znaków) oraz uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

            Dokonując opłaty na rachunek bankowy należy w tytule wpłaty wskazać, czego wpłata dotyczy oraz podać sygnaturę akt sprawy. W przypadku braku sygnatury akt należy określić nazwę wydziału (np. cywilny, karny, rodzinny, Księgi Wieczyste) do którego kierowana jest opłata.

            Wpłaty znakami opłaty sądowej  można uiszczać do kwoty 1 500 zł.
W przypadku dokonywania opłaty za pomocą znaków opłaty sądowej należy przykleić je na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu nie zawierającym tekstu. Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądowej są pracownicy Biura Podawczego oraz pracownicy wydziału.
            Wnosząc do sądu pismo wymagające dokonania opłaty należy pamiętać o dołączeniu do niego kopii dowodu wpłaty. W treści składanego pisma dokument ten należy wymienić jako załącznik do pisma.
 
Podstawą określania kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. - tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2020r., poz. 755 ze zmianami.
Ustawa powyższa reguluje m.in. wysokość:
- opłat wspólnych we wszystkich rodzajach spraw,
- opłat ponoszonych w procesie,
- opłat ponoszonych w postępowaniu nieprocesowym,
- opłat w postępowaniu zabezpieczającym
- opłat w postępowaniu egzekucyjnym
- opłat kancelaryjnych ( np. za kserokopie, zaświadczenia, odpisy z akt sprawy)
a także określa zasady zwolnienia od kosztów sądowych
 
Opłaty w sprawach karnych reguluje Ustawa z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych – tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 1983r., Nr 49, poz. 223.
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 408 i 948, Dz. U. 2020r poz.1892).
 
Szczegółowych informacji o wysokości opłat ponoszonych w  sprawach udzielają poszczególne sekretariaty wydziałów oraz Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego  w Sokółce.

e-Znak opłaty sądowej ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków  oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.
 
Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych

W dniu 1 lutego 2008 wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.), usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowań cywilnych oraz oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego - wymaga przedstawienie zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego.

Przepisów ustawy nie stosuje się do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Wykaz lekarzy sądowych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku